Archief - 2022

Bijzonderheden in 2022

Water en bodem sturend

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte-IV is opgenomen dat water en bodem sturend moeten zijn bij de ruimtelijke inrichting van ons land. Dat is niet nieuw, maar wel urgent. Bij het leggen van de 'ruimtelijke puzzel' moet het water- en bodemsysteem randvoorwaardelijk worden; het is met andere woorden geen stukje van de puzzel, maar de tafel waarop de puzzel moet worden gelegd.

Op 25 november heeft minister Harbers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer invulling gegeven aan Water en Bodem Sturend.

Water en Bodem Sturend

Ook werken we samen met de provincie Zuid-Holland en de andere Zuid-Hollandse waterschappen aan een ruimtelijke vertaling. En tot slot is Water en Bodem Sturend ook als één van de leidende principes opgenomen in ons consultatiedocument, dat in juni in de Verenigde Vergadering is besproken en waarna een uitgebreid participatieproces is gestart.

Woningbouwopgave

Een van de grote ruimtelijke opgaven betreft de bouw van 900.000 woningen tussen nu en 2030. Minister De Jonge van Volkshuisvesting heeft de provincies in het voorjaar van 2022 gevraagd een 'woonbod' uit te brengen. In Zuid-Holland heeft de provincie aangegeven ruim 230.000 woningen te willen bouwen.

Samen met de andere Zuid-Hollandse waterschappen zijn we betrokken geweest bij de totstandkoming van het woonbod. Ook zijn we betrokken bij het opstellen van de regionale realisatieagenda’s waarin de woningbouwplannen concreet worden gemaakt. Water en Bodem Sturend en klimaatadaptief bouwen zijn hierbij als kritieke succesfactoren benoemd.

Wonen en Ruimte - Provincie Zuid-Holland

Stikstofcrisis en NPLG

Door het kabinet zijn de grote opgaven in het landelijk gebied – natuur (stikstof), water(kwaliteit) en klimaat – als onontkoombaar bestempeld. Deze opgaven komen samen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

Nationaal Programma Landelijk Gebied

Op basis van richtinggevende doelen van het Rijk, onder andere voor stikstof, hebben de provincies het initiatief genomen om tot gebiedsgerichte programma’s te komen, die in 2023 gereed moeten zijn. Voor de Zuid-Hollandse Delta kiest de provincie daarbij voor een aanpak per eiland, waar we als waterschap aan deelnemen. Water en Bodem Sturend en een integrale benadering van het watervraagstuk – dus breder dan alleen waterkwaliteit – zijn daarbij onze insteek.

Waterveiligheid

Watersysteem

Waterketen

Wegen

 • Duurzaamheid

  We hanteren duurzaamheid als leidend principe voor het beheer en onderhoud van onze wegen.

 • Bereikbaarheid en mobiliteitstransitie

  Met robuuste netwerken voor alle modaliteiten zorgen we voor een goede bereikbaarheid en dragen we bij aan de mobiliteitstransitie.

 • Gedifferentieerd onderhoudsniveau

  We differentiëren het onderhoudsniveau al naar gelang de functie van de weg of het fietspad binnen het infrastructuurnetwerk.

 • Duurzaam veilige inrichting

  We richten wegen en fietspaden duurzaam veilig in, passend bij hun functie in het infrastructuurnetwerk.

Toekomst