Waterkeringen op orde

Dit speerpunt is in feite onze wettelijke taak en staat daarom bovenaan. Deze uitdaging is groot en het blijft nodig om de gehele planperiode hard te werken aan het invullen van deze wettelijke taak. We doen dit door het waarborgen van de veiligheid van de waterkeringen en het verbeteren van de inrichting en uitvoering van de zorgplicht.

 Voortgang speerpunt

Deze tijdlijn laat zien dat we op koers liggen met de realisatie van dit speerpunt

Waarborgen van de veiligheid van de waterkeringen

Beoordelen en versterken

Het waterschap beoordeelt één keer in de twaalf jaar of de waterkeringen sterk genoeg zijn. In 2023 hebben we voorbereidingen getroffen voor de wettelijke tweede beoordelingsronde voor primaire waterkeringen. De tweede beoordelingsronde loopt tot 2035 en volgt op de eerste beoordelingsronde, welke in 2022 is afgerond. Deze tweede ronde gaat meer inzicht opleveren in de werkelijke versterkingsopgave. De waterkeringen met een onvoldoende uit de eerste beoordelingsronde zijn aangemeld bij het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Waterkeringen met een onvoldoende moeten versterkt worden of het beheer en onderhoud moet veranderen, zodat ze weer geheel voldoen aan de wettelijke normen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar 'traditionele' werkwijzen, maar daar waar mogelijk wordt gekeken om innovatieve methoden toe te kunnen passen. Zo zal er onder andere in de tweede beoordelingsronde scherper gekeken worden naar de resultaten van de beoordelingen uit de eerste ronde.

Voor de regionale keringen is de toetsing nagenoeg afgerond. Deze zal volgens afspraak in 2024 worden afgerond.

Er zijn bij de primaire waterkeringen drie dijkversterkingsprojecten in voorbereiding. Deze zullen in de komende jaren in uitvoering gaan. De versterking van de boezemkering in Puttershoek is afgerond. De versterking van de boezemkering in Strijen bevindt zich in de afrondende fase. Hiermee zijn/worden deze projecten tijdig afgerond.

Daarnaast zijn er werkzaamheden uitgevoerd nabij het Sluisdeurendok in Hellevoetsluis om deze boezemkering weer aan de norm te laten voldoen.

op deze luchtfoto is het sluisdeurendok in Hellevoetsluis te zien
Luchtfoto van het Sluisdeurendok in Hellevoetsluis

Verbeteren van de inrichting en uitvoering van de zorgplicht

Zorgplicht

Naast de cyclus voor het beoordelen en (indien nodig) versterken van de waterkeringen, hebben we ook de wettelijke taak om 'maatregelen te treffen voor het veilig en doelmatig gebruiken van de waterkeringen'. Deze zogeheten zorgplicht gaat over het op orde hebben en houden van alle dagelijkse beheer- en onderhoudswerkzaamheden, zowel wat betreft de organisatie daarvan als wat betreft de uitvoering.

In 2023 zijn in het kader van de verdere professionalisering van de zorgplicht-activiteiten hierin diverse stappen gezet, zoals:

  • Aanbevelingen (niet zijnde afkeuringen) uit de beoordeling van de waterkeringen zijn opgepakt;
  • Actualisatie van het Calamiteitenbestrijdingsplan Waterveiligheid;
  • Doorontwikkeling om te komen tot herziening van de legger;
  • PDCA cyclus van onderhoud primaire keringen voldoet aan de eisen uit de zorgplicht.

Als er gekeken wordt naar een samenvattend geheel van de zorgplicht kan gesteld worden dat voor 79% voldaan wordt aan de basiseisen uit de zorgplicht. Voor de overige 21% zijn de afwijkingen beperkt en/ of zijn opgepakt.