Ons gebied is zo ingericht dat extreme neerslag zo lang mogelijk vastgehouden kan worden. Het regionale watersysteem zorgt ervoor dat overtollig water uit stad en polder in het watersysteem kan worden geborgen en wanneer nodig wordt afgevoerd. Bij droogte wordt er voldoende water aangevoerd en ververst. Als gevolg van klimaatverandering krijgen we te maken met steeds heftigere buien en met langere droge periodes. Kortom, de extremen nemen toe. Om ook in de toekomst voldoende water te bergen en aan- en af te kunnen voeren, moet het watersysteem meebewegen met een veranderend klimaat.

Voortgang speerpunt

Deze tijdlijn laat zien dat de realisatie van dit speerpunt onder druk staat

Vergroten van het waterbergend en -verwerkend vermogen van het watersysteem

We willen in 2027 het watersysteem, voor wat betreft het beperken van wateroverlast, klaar gemaakt hebben voor het klimaat van 2050. Hiervoor zijn we druk bezig met het invullen van de bestaande wateropgave. Vooral in stedelijk gebied is weinig ruimte beschikbaar om zelf de wateropgave op te lossen. Daarom werken we samen met gemeenten om ervoor te zorgen dat bij herzieningen de bestaande wateropgave opgelost wordt, zoals bij de Nieuwe Watergang in Reyeroord. Ook gaan we met gemeenten in gesprek om te zorgen dat bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen genoeg ruimte is voor water waardoor het watersysteem goed blijft functioneren, zoals in de Amstelwijck in Dordrecht en de Stationstuinen in Barendrecht.

Naast meedenken met stedelijke ontwikkelingen zijn we verdergegaan met de watergebiedsplannen, waarmee we meer inzicht verkrijgen in hoe we de resterende opgave op kunnen lossen. Het oplossen van de gehele wateropgave voor 2027 is een grote uitdaging.

Onderstaande kaart geeft een beeld van de wateropgave, uitgaande van het klimaat van 2050.

Vergroten van het inzicht in de gevolgen van klimaatverandering voor het watersysteem

In 2022 zijn we verdergegaan met het opstellen van watergebiedsplannen, waar we in 2021 mee begonnen zijn. Met watergebiedsplannen krijgen we in beeld welke opgaven er in een gebied zijn en hoe we deze op kunnen lossen. We hebben nu zeven van de 25 watergebiedsplannen opgestart, waarmee we op schema liggen om in 2025 alle opgaven in beeld te hebben. In 2027 hebben we alle plannen gereed en de meeste maatregelen uitgevoerd. In 2023 staan zes watergebiedsplannen op de planning om opgestart te worden.

In 2023 komt het KNMI naar verwachting met nieuwe klimaatscenario’s. Deze zullen we vervolgens meenemen in de nieuw op te stellen watergebiedsplannen. Op korte termijn hebben deze klimaatscenario’s voor waterschap Hollandse Delta waarschijnlijk weinig gevolgen, omdat we ervoor gekozen hebben om het gebied in te richten op het klimaat van 2050. 

Overzicht stand van zaken watergebiedsplannen