Ons gebied is zo ingericht dat neerslag zo lang mogelijk vastgehouden kan worden. Het regionale watersysteem zorgt ervoor dat overtollig water uit stad en polder in het watersysteem kan worden geborgen en wanneer nodig wordt afgevoerd. Bij droogte wordt er voldoende water aangevoerd en ververst. Als gevolg van klimaatverandering krijgen we te maken met steeds heftigere buien en met langere droge periodes. Kortom, de extremen nemen toe. Om ook in de toekomst voldoende water te bergen en aan- en af te kunnen voeren, moet het watersysteem meebewegen met een veranderend klimaat.

Voortgang speerpunt

Deze tijdlijn laat zien dat we niet op koers liggen om dit speerpunt te realiseren

Vergroten van het waterbergend en -verwerkend vermogen van het watersysteem

We willen in 2027 het watersysteem laten voldoen aan de provinciale normering voor wateroverlast, berekend voor het klimaat van 2050. Dit is ambitieuzer dan de verplichtingen uit de Omgevingsverordening, waarbij rekenen met het huidige klimaat voldoende is. Om ons werkgebied te beschermen tegen wateroverlast zijn we druk bezig met het invullen van de wateropgave (de nog op te lossen knelpunten om te voldoen aan de wateroverlastnormering).

Vooral in stedelijk gebied is weinig ruimte beschikbaar om zelf de wateropgave op te lossen. Daarom werken we samen met gemeenten om ervoor te zorgen dat bij ruimtelijke ontwikkelingen extra waterbergend vermogen wordt gerealiseerd om zodoende de lokale wateropgave in te vullen. Concreet is afgelopen jaar op een drietal locaties in Rotterdam (Hillevliet, Hoogvliet, Hart van Reyeroord) hier uitvoering aan gegeven. 

Ook gaan we met gemeenten in gesprek om ervoor te zorgen dat bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen genoeg ruimte is voor water waardoor het watersysteem goed blijft functioneren. Eén van de gereedschappen om dit functioneren te waarborgen is de beleidsregel voor compensatie bij het aanleggen van verhard oppervlak. Hiervan is in 2023 een herziene versie in ontwerp vastgesteld, die de vereiste compensatie verhoogt maar tegelijkertijd ook meer ruimte geeft voor hoe deze compensatie gerealiseerd wordt. 

Naast meedenken met stedelijke ontwikkelingen zijn we verdergegaan met de watergebiedsplannen, waarmee we meer inzicht verkrijgen in hoe we de resterende opgave op kunnen lossen.

Het is realistisch te stellen dat de wateropgave die berekend wordt met het klimaatscenario 2050 niet volledig in 2027 is ingevuld. Het blijft wel onze ambitie om ons werkgebied voor te bereiden op het klimaat van 2050. Vanaf 2024 wordt in gebieden waar een opgave voor het klimaat van 2050 berekend wordt, gekeken of we de opgave voor het huidig klimaat kunnen prioriteren om zo te voldoen aan de verplichtingen uit de Omgevingsverordening.

Onderstaande kaart geeft een beeld van de wateropgave, uitgaande van het klimaat van 2050.

Vergroten van het inzicht in de gevolgen van klimaatverandering voor het watersysteem

In 2023 zijn we verdergegaan met het opstellen van watergebiedsplannen, waar we in 2021 mee begonnen zijn. Met watergebiedsplannen krijgen we in beeld welke opgaven er in een gebied zijn en hoe we deze op kunnen lossen. De eerste drie plannen zijn opgeleverd voor vaststelling in 2024 en bij acht andere plannen is gewerkt aan de benodigde analyses om de concrete opgave vast te stellen en uit te werken tot maatregelen. In 2024 staan nog eens zes watergebiedsplannen op de planning om opgestart te worden.

Afgelopen jaar heeft het KNMI nieuwe klimaatscenario’s uitgebracht. In 2024 maakt de STOWA op basis hiervan nieuwe neerslagreeksen voor het toekomstige klimaat. Deze zullen we vervolgens meenemen in de nieuw op te stellen watergebiedsplannen.

Overzicht stand van zaken watergebiedsplannen

In deze tabel is de stand van zaken van de watergebiedsplannen te zien