Een wegennet dat aan weggebruikers duidelijkheid biedt als het gaat om aspecten zoals het eigen verkeersgedrag of welke verkeersdeelnemers zijn te verwachten, vormt de kern van dit speerpunt.

Voortgang speerpunt

Deze tijdlijn laat zien dat we op koers liggen met de realisatie van dit speerpunt

Aanpassen inrichting bij onderhoud

Zoals ieder jaar stonden er voor 2022 wegen voor onderhoud ingepland. Naast het terug op niveau brengen van de verharding, is bij het onderhoud in 2022 ook gekeken of de inrichting van de betreffende wegen overeenkomt met de vastgestelde categorisering (de gewenste functie binnen het netwerk). Daar waar dit bij de geplande wegen niet overeenkwam, is dit bij de onderhoudswerkzaamheden meegenomen.

Verbeteren van de afstemming tussen de gewenste functie en de categorisering van het wegenareaal

De vormgeving van wegen en fietspaden stemmen we af op de (gewenste) functie binnen het wegennet en het daaruit volgend gebruik. Deze afstemming van functie en gebruik begint met het categoriseren van wegen.

Omdat de (gewenste) functie van een weg binnen een netwerk met de tijd kan veranderen, is het belangrijk dat de inrichting van de weg daarin meeverandert. Om daarvoor te zorgen, gebruiken we een actuele wegencategorisering. In 2022 is daarom de wegencategorisering geactualiseerd. Deze wordt naar verwachting begin 2023 door het college vastgesteld. De wegencategorisering wordt om de drie jaar geactualiseerd.

Vergroten van het areaal duurzaam veilig ingerichte wegen en fietspaden conform de wegencategorisering

Voor de verkeersveiligheid is het belangrijk dat functie, vormgeving en gebruik op elkaar zijn afgestemd, zodat weggebruikers weten wat er van hen wordt verwacht. Het uiteindelijke doel is om 100% van onze wegen ingericht te hebben conform de wegencategorisering. De streefwaarde voor 2027 (einde looptijd Wegenbeheerprogramma) is 96%. Momenteel zitten we op 93%. Hiermee liggen we op koers. Deze percentages zijn gebaseerd op de huidige wegencategorisering en nog niet op de geactualiseerde, want die is nog niet vastgesteld. Na het vaststellen van de geactualiseerde categorisering wordt opnieuw naar de percentages gekeken en kunnen de hiervoor genoemde percentages iets afwijken.