Alle gebieden en bestemmingen zijn bereikbaar. De mate waarin een bestemming makkelijk en veilig bereikbaar is, verschilt per vervoerwijze en per gebied. In essentie gaat het om een robuust functionerend systeem, waarbij gewenste functie en gebruik met elkaar in balans zijn.

Voortgang speerpunt

Deze tijdbalk laat zien dat we verwachten weer op koers te zijn met de realisatie van dit speerpunt

Verbeteren van de verkeersprestatie van het wegenareaal

Onder verkeersprestatie wordt verstaan de mate waarin de inrichting van een weg voldoet aan de inrichtingseisen zoals gesteld bij het fietsnetwerk, landbouwnetwerk en autonetwerk. Hiervoor dient de huidige situatie en de gewenste situatie voor de netwerken in beeld te worden gebracht. Het landbouwnetwerk is inmiddels opgesteld en gedigitaliseerd, maar voor het fietsnetwerk dienen nog een aantal slagen gemaakt te worden. Omdat het opstellen van het fietsnetwerk nog niet is afgerond, kan het bepalen van een nul situatie en streefwaarde pas in 2024 afgerond worden. 

Met de realisatie van het fietsnetwerk willen we een bijdrage leveren aan de mobiliteitstransitie, waarbij de aandacht ook uitgaat naar schoolfietsroutes. Naast de werkzaamheden aan de netwerken zijn we betrokken bij de mobiliteitsplannen van de diverse gemeenten in ons beheersgebied.

op de afbeelding is het concept fietsnetwerk 2023 te zien
Concept Fietsnetwerk 2023