Dit speerpunt is in feite onze wettelijke taak en staat daarom bovenaan. Deze uitdaging is groot en het blijft nodig om de gehele planperiode hard te werken aan het invullen van deze wettelijke taak. We doen dit door het waarborgen van de veiligheid van de waterkeringen en het verbeteren van de inrichting en uitvoering van de zorgplicht.

 Voortgang speerpunt

Deze tijdlijn laat zien dat we op koers liggen met de realisatie van dit speerpunt

Waarborgen van de veiligheid van de waterkeringen

Beoordelen en versterken

Het waterschap beoordeelt één keer in de twaalf jaar of de waterkeringen sterk genoeg zijn. Dit gebeurt op basis van vastgestelde veiligheidsnormen. Voor de primaire waterkeringen is in 2022 de eerste beoordelingsronde afgerond. Van de 351 kilometer primaire waterkeringen voldoet 252 kilometer aan de norm, 64 kilometer voldoet mogelijk aan de norm en 35 kilometer voldoet niet aan de norm. Waterkeringen met een onvoldoende moeten versterkt worden of het beheer en onderhoud moet veranderen, zodat ze weer geheel voldoen aan de wettelijke normen. De kilometers die mogelijk voldoen zullen in de komende jaren als eerste worden beoordeeld in de tweede beoordelingsronde (2023-2035). Hiervoor is in 2022 een plan van aanpak opgesteld.  

Voor de regionale keringen is de toetsing nog in uitvoering. Deze zal volgens afspraak in 2024 afgerond worden.

Er zijn twee dijkversterkingsprojecten in voorbereiding. Deze zullen in de komende jaren in uitvoering gaan. Verder is gestart met de versterking van de afgekeurde gedeelten van de boezemkeringen in Puttershoek en Strijen.

Verbeteren van de inrichting en uitvoering van de zorgplicht

Zorgplicht

Naast de cyclus voor het beoordelen en (indien nodig) versterken van de waterkeringen, hebben we ook de wettelijke taak om 'maatregelen te treffen voor het veilig en doelmatig gebruiken van de waterkeringen'. Deze zogeheten zorgplicht gaat over het op orde hebben en houden van alle dagelijkse beheer- en onderhoudswerkzaamheden, zowel wat betreft de organisatie daarvan als wat betreft de uitvoering.

In 2022 is in het kader van de verdere professionalisering van de zorgplicht-activiteiten een aantal stappen gezet:

  • Het calamiteitenbestrijdingsplan Waterkeringen is vastgesteld;
  • De inrichting van het gegevensbeheer is grotendeels binnen het programma-overstijgende project Statische Asset Informatie opgenomen;
  • De herziening van de legger is verder opgepakt. Dit is een vrij forse opgave en zal daarom nog doorlopen in de komende jaren.

Verder neemt het waterschap samen met enkele naburige waterschappen deel aan de zogenoemde peer reviews voor de zorgplicht. Hiermee wordt een kijkje in elkaars keuken genomen en wordt geïnvesteerd in de verbetering van de kwaliteit van de uitvoering van de zorgplicht. In 2022 is samen met Hoogheemraadschap Delfland, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en Rijkswaterstaat een peer review gehouden over de inzet van noodvoorraden bij calamiteiten en de samenwerking daarover met mede-overheden.

Activiteiten gericht op operationele uitvoering

Kritische succesfactor

Inrichting

Uitvoering

Risico

Inspectie van de primaire waterkering

Ja

Ja

Ja

Onderhoud van de primaire waterkering

Nee

Ja

Nee

Bediening waterkerende kunstwerken

Ja

Ja

Nee

Calamiteitenzorg

Ja

Nee

Nee

Vergunningverlening

Ja

Ja

Ja

Toezicht en handhaving

Ja

Nee

Ja

Beheren dagelijkse gegevens kering

Nee

Nee

Ja

Activiteiten van generieke aard

Kritische succesfactor

Inrichting

Uitvoering

Risico

Lange termijn en over grenzen

Ja

Ja

Ja

Kennismanagement

Nee

Nee

Nee

Activiteiten ondersteunend aan de operationele uitvoering

Kritische succesfactor

Inrichting

Uitvoering

Risico

Informatiemanagementsysteem

Nee

Nee

Ja

Verantwoording over de resultaten

Nee

Nee

Nee

Juridisch register waterstaatwerken

Nee

Nee

Nee

Landelijk veiligheidsbeeld op het Waterveiligheidsportaal