Naast bouwen mét de natuur kunnen we ook bouwen (en beheren) vóór de natuur: het zodanig uitvoeren van onze waterveiligheidstaak dat we tevens bijdragen aan onze ambities voor groen en biodiversiteit. Dit sluit aan op ons Groenbeleidsplan, waarin we hebben aangegeven dat we het vergroten van biodiversiteit als een maatschappelijke taak in nauwe samenhang met onze kerntaken zien.

Voortgang speerpunt

Tijdlijn met gearceerd het getal 2023

Ecologisch beheer

Op onze dijken vindt al tien jaar ecologisch beheer plaats door het maaisel twee keer per jaar af te voeren. Dit bevordert niet alleen de biodiversiteit maar ook de erosiebestendigheid van de dijk. Het heeft inmiddels tot fraaie bloemrijke dijken geleid. In de afgelopen jaren is ook zogenoemde Stroomdalflora ingezaaid op dijktrajecten die versterkt zijn zoals de Gorsdijk bij ’s-Gravendeel en de Buitendijk bij Strijensas. Stroomdalflora bestaat uit inheemse bloemen die kenmerkend zijn voor de rivierdalen van Rijn en Maas. In 2021 is ook een proef gestart met het gefaseerd maaien van waterkeringen. Bij iedere maaibeurt blijft een gedeelte van de vegetatie gespaard zodat er altijd voldoende leefgebied voor insecten, zoogdieren en andere dieren overblijft. Deze proef kent ook een monitoringsprogramma.