Het vele water in ons gebied draagt flink bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Vooral meren, plassen, boezems, kreken en singels en cultureel erfgoed in en nabij stedelijke gebieden hebben een aantrekkingskracht op de mensen die er vissen, varen en zwemmen of die gewoon wandelen of fietsen langs het water. Ook wonen aan water is voor veel inwoners aantrekkelijk. Daarnaast is goed water voor agrariërs, de industrie en drinkwaterbedrijven een essentieel onderdeel van hun bedrijfsvoering. De meerwaarde die het water biedt aan de samenleving willen we op een aantal manieren vergroten. Daarbij gaat het met name over de belevingswaarde van water.

Voortgang speerpunt

Deze tijdlijn laat zien dat we op koers liggen met de realisatie van dit speerpunt

Vergroten van het waterbewustzijn

In het nieuws ging het in 2023 veel over water. Gebeurtenissen zoals de lange droge periode van maart tot juli, maar ook het hoogwater rond de kerstdagen, overstromingen in onder andere Noord-Frankrijk en Oost-Afrika en nieuwsberichten dat 2023 het natste jaar ooit gemeten was hebben ervoor gezorgd dat water bij iedereen op het netvlies stond. De uitkomsten van het Deltaprogramma geven aan dat zoetwaterbeschikbaarheid steeds minder vanzelfsprekend zal worden.

Hiernaast hebben wij zelf ook hard gewerkt aan waterbewustzijn. De Fixi app die in 2023 gelanceerd is zorgt ervoor dat bewoners van ons werkgebied beter betrokken worden bij het blijvend functioneren van ons systeem. 

Deelname van het waterschap aan activiteiten zoals het Festival Voor de Vloed in Dordrecht en het festival Storm op Komst in Rotterdam hebben ons zichtbaar gemaakt bij stadsbewoners. Ook steunen wij doorlopend de organisatie van het watersnoodmuseum in Ouderkerk en leveren we incidenteel sponsoring van charitatieve organisaties  en musea bij vragen over  evenementen en objecten met een cultuurhistorisch waterstaatgerelateerd karakter.

Via de landelijke ‘Week van Ons Water’ (2x per jaar) bereiken we een breed publiek van jong tot oud. Tot slot hebben we met educatie onverminderd ingezet op toekomstbestendig, actueel en inspirerend onderwijs over Water & Klimaat om zo jongeren in ons gebied waterbewust te maken. Een voorbeeld is het uitgebreide educatieprogramma van duurzaamheidscentrum Weizigt, met onder meer het watermuseum Aquarama, dat we met samenwerkingsverband Watereducatie Drechtsteden (WED) aanbieden. 

Een overkoepelende strategische aanpak van waterbewustzijn ontbrak in 2023, maar wordt door vergrote ambtelijke inzet op dit punt in 2024 opgepakt. Nieuw hierbij is een visie en beleid over hoe ons materieel en immaterieel cultureel erfgoed hierbij bewust kan worden ingezet.

Vergroten van het waterplezier

In 2023 hebben wij meerdere inspanningen verricht om het waterplezier te vergroten. Er wordt hard gewerkt aan een goede waterkwaliteit ten behoeve van zwemwater. Er is een handelingskader opgesteld voor het maaien van waterplanten ten behoeve van de recreatie, er is verdere uitvoering gegeven aan het groenbeleidsplan en in de watergebiedsplannen wordt gekeken naar een goede doorstroming in het watersysteem, om zo de kans op blauwalg e.d. te verminderen.

Doe een melding met Fixi!