Bij een natuurlijke waterkringloop infiltreert een groot deel van het hemelwater in de bodem. Op die manier wordt het grondwater aangevuld, waarna het langzaam af kan stromen in het oppervlaktewater. Vooral in het stedelijk gebied is deze kringloop grotendeels verstoord door de aanwezige bebouwing en infrastructuur.

Regenwater heeft daardoor niet meer de kans te infiltreren in de bodem, maar wordt vaak direct afgevoerd via het rioolwaterstelsel, waarna het via het oppervlaktewater of via de rioolwaterzuivering wordt afgevoerd. Dit kan leiden tot wateroverlast. Ook in het landelijk gebied is deze kringloop hier en daar verstoord, bijvoorbeeld door verdichte landbouwbodems en lage percentages organische stof in de bodem.

Voortgang speerpunt

Deze tijdlijn laat zien dat we op koers liggen met de realisatie van dit speerpunt

Herstellen van de natuurlijke waterkringloop 

Om de natuurlijke waterkringloop te herstellen en de sponswerking van de bodem te vergroten hebben wij in het Waterbeheerprogramma doelen op het gebied van hemelwater opgenomen. Om deze te behalen zetten we in deze planperiode in op drie onderwerpen: het aanpassen van onze beleidsregels, het in kaart brengen van onze regionale systemen en vroegtijdige gesprekken over ruimtelijke ontwikkelingen. 

Hiervoor zijn wij begonnen met het eerste speerpunt. In 2022 en 2023 is gewerkt aan beleidsregels voor de aanleg van nieuwe verharding in het beheergebied van ons waterschap. Eind 2023 zijn deze, na een consultatieronde bij gemeenten, in ontwerp vastgesteld. Daarnaast is in 2023 een beleidsverkenning opgeleverd die het afkoppelen van bestaand verhard oppervlak van de riolering beschouwd; welk beleid is hier passend binnen de ambities voor hemelwater die we hebben? 

Voor dit thema liggen we op koers om de speerpunten van het Waterbeheerprogramma te halen onder voorbehoud van een soepel vaststellingsproces voor de beleidsregels voor nieuwe verharding.