Vergroten biodiversiteit dijken en duinen

Naast bouwen mét de natuur kunnen we ook bouwen (en beheren) vóór de natuur: het zodanig uitvoeren van onze waterveiligheidstaak dat we tevens bijdragen aan onze ambities voor groen en biodiversiteit. Dit sluit aan op ons Groenbeleidsplan, waarin we hebben aangegeven dat we het vergroten van biodiversiteit als een maatschappelijke taak in nauwe samenhang met onze kerntaken zien.

Voortgang speerpunt

Deze tijdlijn laat zien dat we op koers liggen met de realisatie van dit speerpunt

Ecologisch beheer

Op onze dijken vindt al vele jaren ecologisch beheer plaats door het maaisel twee keer per jaar af te voeren. Dit bevordert niet alleen de biodiversiteit maar ook de erosiebestendigheid van de dijk. Het heeft inmiddels tot fraaie bloemrijke dijken geleid. In de afgelopen jaren is ook zogenoemde Stroomdalflora ingezaaid op dijktrajecten die versterkt zijn zoals de Gorsdijk bij ’s-Gravendeel en de Buitendijk bij Strijensas. Stroomdalflora bestaat uit inheemse bloemen die kenmerkend zijn voor de rivierdalen van Rijn en Maas. In 2021 is ook een proef gestart met het gefaseerd maaien van waterkeringen. Bij iedere maaibeurt blijft een gedeelte van de vegetatie gespaard zodat er altijd voldoende leefgebied voor insecten, zoogdieren en andere dieren overblijft. Deze proef loopt meerdere jaren en kent ook een monitoringsprogramma.

Naast een eigen monitoringsprogramma is in 2023 ook een meerjarige samenwerking gestart met Wageningen Universiteit waarbij studenten onderzoek doen naar gefaseerd gemaaide dijken. Zowel de biodiversiteit als erosiebestendigheid worden onderzocht.

Onderzoek biodiversiteit en gefaseerd maaien

Bloemrijke primaire waterkering bij Bolnes
Bloemrijke primaire waterkering bij Bolnes