Vergroten veiligheid achter dijken en duinen

Waterveiligheid is meer dan alleen het zorgen voor voldoende hoge en sterke dijken. We werken ook aan het beperken van de gevolgen van een overstroming. Dat zijn de lagen twee en drie van de meerlaagse veiligheidsbenadering:

  • Laag twee: ruimtelijke inrichting: het gebied achter de dijken zodanig inrichten dat de gevolgen van een overstroming zo beperkt mogelijk blijven;
  • Laag drie: crisisbeheersing: het beperken van de gevolgen van een overstroming door een goede crisisbeheersing, evacuatieplannen en dergelijke.

Voortgang speerpunt

Deze tijdlijn laat zien dat we op koers liggen met de realisatie van dit speerpunt

Beperken mogelijke gevolgen van overstromingen via ruimtelijke inrichting

In de, eind 2022 door de Minister naar de Tweede Kamer gestuurde, beleidsbrief Water en Bodem sturend, is gevraagd meer aandacht te geven aan de Meerlaagse veiligheid. Om de risico’s van overstroming in de toekomst te beperken, is meer nodig dan preventief dijken en keringen aanleggen en versterken (eerste laag). Door breder te kijken naar de ruimtelijke inrichting achter de dijk (tweede laag) en de crisisbeheersing (derde laag), kunnen we de Delta nog veiliger maken.

Op 12 oktober 2023 heeft de Algemene Rekenkamer het rapport ‘Voorbij de dijk; Keuzes in het waterveiligheidsbeleid’ uitgebracht, waarin de Minister van IenW opgeroepen wordt om voorbij 2050 te kijken en meer werk te maken van Meerlaagse veiligheid.

Voorbij de dijk

Hoewel ons waterschap niet verantwoordelijk is voor de wijze waarop een gebied wordt ingericht, willen we toch een rol nemen in de tweede laag van de meerlaagse veiligheid. Om het gesprek met gemeenten en ontwikkelaars te faciliteren over waar en hoe er het best gebouwd kan worden, zijn we in 2023 gestart met het ontwikkelen van een infographic. De infographic moet helpen bij bewustwording en het maken van goede keuzes in de ruimtelijke inrichting. De infographic wordt in nauw overleg met betrokken overheden (Rijk, Provincie en gemeenten) ontwikkeld, om een goede aansluiting bij de praktijk te vinden. De infographic wordt begin 2024 opgeleverd.

Beperken mogelijke gevolgen van overstromingen via crisisbeheersing

In het bestuursakkoord 2023-2027 hebben we opgenomen dat we uitgerust moeten zijn met een professionele crisisorganisatie, die adequaat kan optreden bij extreem weer en andere uitzonderlijke situaties, zoals een breuk in een persleiding of een cyberaanval.

Wat we hebben ingericht voor de vakbekwaamheid van de calamiteitenorganisatie, staat beschreven in het huidige ‘Calamiteitenplan 2020-2023’. Conform het supplement OTO (Opleiden, Trainen en Oefenen) organiseren we opleidingen, trainingen en oefeningen (in samenwerking met erkende opleidingsinstituten/bureaus) om de medewerkers in de crisisorganisatie vakbekwaam te maken en te houden. In 2023 zijn op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau diverse trainingen en opleidingen uitgevoerd.

Op 21 december 2023 is ons waterschap opgeschaald vanwege de verwachte en bereikte hoogwaterstanden. Deze opschaling wordt geëvalueerd om leerpunten te borgen.

Live blog hoogwater december 2023

Specifiek voor waterveiligheid geldt dat er een dijkbewakingsorganisatie is, dat ten tijde van dreigende overstromingen operationeel wordt. In 2024 wordt het Organisatieplan Dijkbewakingsorganisatie vastgesteld, waarin beschreven staat welke rollen en bezetting er moet zijn en op welke wijze de vakbekwaamheid van de dijkbewakingsorganisatie op niveau gebracht en gehouden wordt.