Om de kostenefficiency, de doeltreffendheid, de adequaatheid en de voorspelbaarheid in de waterketen te verbeteren, zetten we in de planperiode van het Waterbeheerprogramma in op:

  • Vergroten van de kostenefficiëntie in de waterketen
  • Verminderen van de discrepantie op de zuiveringen
  • Vergroten van het ontwateringsrendement van het zuiveringsslib
  • Reduceren van de hoeveelheid rioolvreemd water en hemelwater naar de zuiveringen
  • Vergroten van de mate van digitalisering/automatisering in de waterketen

Voortgang speerpunt

Deze tijdlijn laat zien dat de realisatie van dit speerpunt onder druk staat

Vergroten van de kostenefficiëntie in de waterketen

Om de kostenefficiëntie in de waterketen te vergroten, willen wij inzicht krijgen in de operationele kosten en de middellange termijn investeringsopgave.

Om inzicht te krijgen in de operationele kosten worden onderhoudsconcepten geactualiseerd en uitgewerkt in meerjarige onderhoudsprogramma’s. We liggen op koers om in 2027 voor het gehele zuiveringsareaal een meerjarenprogrammering beschikbaar te hebben.

Het inzicht in de middellange termijn opgave verkrijgen we door het uitvoeren van toekomststudies, de zogeheten Asset Lifecycle Management-studies of kortweg ALM-studies. In 2022 hebben wij drie ALM-studies afgerond. Hierbij zitten wij op 45% van onze zuiveringskringen. In de rest van de planperiode van het Waterbeheerprogramma moeten we nog elf ALM-studies afronden om ons doel te halen om voor het gehele zuiveringsareaal de middellange-termijnopgave in beeld te hebben. Gezien de doorlooptijd van deze studies is het de verwachting dat wij dit niet gaan halen.

Verminderen van de discrepantie op de zuiveringen

Discrepantie op zuiveringen is het verschil tussen wat wordt gemeten aan vuillast op de zuiveringen en wat wij aan heffing per zuivering opleggen.

In 2022 zijn we gestart met de voorbereidingen om discrepantie-onderzoeken op rioolwaterzuiveringsinstallaties te gaan uitvoeren, en heeft een prioritering van de rioolwaterzuiveringsinstallaties plaatsgevonden. Hieruit zijn twee rioolwaterzuiveringsinstallaties naar voren gekomen waar wij in 2023 de discrepantie gaan onderzoeken. Het betreft de rioolwaterzuiveringsinstallaties Rotterdam Hoogvliet en Rotterdam Dokhaven. Het is vooralsnog de verwachting dat de discrepantie in de planperiode van het Waterbeheerprogramma daalt van 21% naar 15%, waarmee we op koers liggen om de doelstelling te behalen.

Reduceren van de hoeveelheid rioolvreemd water en hemelwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie

Via de riolering wordt zowel afvalwater als regenwater naar de rioolwaterzuivering afgevoerd. Regenwater is relatief schoon, dus het is zonde om dat water te zuiveren. Bovendien werkt de zuivering doelmatiger als het afvalwater zo min mogelijk is verdund met regenwater en zogenoemd rioolvreemd water. Rioolvreemd water is water dat volgens de theorie niet op de gemeentelijke riolering zou moeten worden geloosd. De belangrijkste bronnen van rioolvreemd water zijn water uit de sloot dat het riool instroomt via riooloverstorten en grondwater dat door lekkende riolering in de riolering sijpelt. Ook dit is schoon water.

In 2022 hebben wij samen met onze ketenpartners onderzoeken uitgevoerd naar rioolvreemd water in de gemeenten Hoeksche Waard en Dordrecht. De andere regio’s volgen. De hoeveelheid rioolvreemd water is hierdoor gedaald naar 226 l/ve.d. Met deze daling hebben we ons doel van 2027, te weten 240 l/ve.d, behaald.

Ontwateringsrendement zuiveringsslib en automatisering

In het Waterbeheerprogramma is opgenomen dat het ontwateringsrendement van het zuiveringsslib vergroot wordt (van 23% naar 24%). Tevens wordt ingezet op het vergroten van de mate van digitalisering/automatisering in de waterketen. Met beide subdoelen is in 2022 een aanvang gemaakt.

In 2022 zijn de aannemers gestart met de voorbereiding van de uitvoeringswerkzaamheden van het project 'Online meters in de waterlijn' en is het krediet van het project 'Technische Automatisering Waterketen' vrijgemaakt. In 2023 starten we de eerste voorbereidingen voor het project met online meters in de sliblijn. Het is de verwachting dat deze projecten voor 2027 zijn uitgevoerd.

Tevens zijn in 2022 de voorbereidingen gestart om het slib ontwateringsrendement op de zuiveringen te verbeteren.