Om de kostenefficiency, de doeltreffendheid, de adequaatheid en de voorspelbaarheid in de waterketen te verbeteren, zetten we in de planperiode van het Waterbeheerprogramma in op:

  • Vergroten van de kostenefficiëntie in de waterketen
  • Verminderen van de discrepantie op de zuiveringen
  • Vergroten van het ontwateringsrendement van het zuiveringsslib
  • Reduceren van de hoeveelheid rioolvreemd water en hemelwater naar de zuiveringen
  • Vergroten van de mate van digitalisering/automatisering in de waterketen

Voortgang speerpunt

Deze tijdlijn laat zien dat we niet op koers liggen om dit speerpunt te realiseren

Vergroten van de kostenefficiëntie in de waterketen

Om de kostenefficiëntie in de waterketen te vergroten, willen wij inzicht krijgen in de operationele kosten en de middellange termijn investeringsopgave.

Om inzicht te krijgen in de operationele kosten worden onderhoudsconcepten geactualiseerd en uitgewerkt in meerjarige onderhoudsprogramma’s. We liggen op koers om in 2027 voor het gehele zuiveringsareaal een meerjarenprogrammering beschikbaar te hebben.

Het inzicht in de middellange termijn opgave (10-15 jaar) verkrijgen we door het uitvoeren van toekomststudies, de zogeheten Asset Lifecycle Management-studies of kortweg ALM-studies. In 2023 hebben wij één ALM-studie afgerond, waarmee we nu op 55% van onze zuiveringskringen zitten. In de rest van de planperiode van het Waterbeheerprogramma moeten we nog tien ALM-studies afronden om ons doel te halen om voor het gehele zuiveringsareaal de middellange-termijnopgave in beeld te hebben. Gezien de doorlooptijd van deze studies en het besluit om in 2023 en 2024 geen nieuwe studies op te starten, is het de verwachting dat wij dit doel niet gaan halen.

Verminderen van de discrepantie op de zuiveringen

Discrepantie op zuiveringen is het verschil tussen wat wordt gemeten aan vuillast op de zuiveringen en wat wij aan heffing per zuivering opleggen.

Op grond van de bevindingen uit 2022 zijn wij in 2023 gestart met de voorbereidingen voor de discrepantieonderzoeken op de rwzi’s Hoogvliet en Dokhaven. Tijdens het nader uitwerken van deze onderzoeken kwam naar voren dat de discrepantie op deze rwzi’s in 2022 dusdanig is gedaald dat verder onderzoek niet nodig en zinvol is, omdat de discrepantie op deze rwzi’s is gedaald onder ons doel van 15%. Wel is in 2023 een format opgeleverd hoe we een discrepantieonderzoek kunnen uitvoeren. In 2024 zullen wij alle rwzi’s opnieuw prioriteren en in ieder geval voor één rwzi een discrepantie onderzoek uitvoeren. Door voorgaande inspanningen is de discrepantie in 2023 gedaald naar 13%. Hiermee liggen we op koers voor ons doel van 2027.

Reduceren van de hoeveelheid rioolvreemd water en hemelwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie

Via de riolering wordt zowel afvalwater als regenwater naar de rioolwaterzuivering afgevoerd. Regenwater is relatief schoon, dus het is zonde om dat water te zuiveren. Bovendien werkt de zuivering doelmatiger als het afvalwater zo min mogelijk is verdund met regenwater en zogenoemd rioolvreemd water. Rioolvreemd water is water dat volgens de theorie niet op de gemeentelijke riolering zou moeten worden geloosd. De belangrijkste bronnen van rioolvreemd water zijn water uit de sloot dat het riool instroomt via riooloverstorten en grondwater dat door lekkende riolering in de riolering sijpelt. Ook dit is schoon water.

In 2023 is tegen de verwachting in het aantal l/ve.d gestegen naar 284. Dit is ruimschoots boven ons doel en wordt grotendeels veroorzaakt doordat 2023 een extreem nat jaar was. Hierdoor is in 2023 op de zuiveringen 25% meer water binnengekomen dan in 2022. Dit jaar zullen we één en ander analyseren en het is de verwachting dat we de komende jaren samen met gemeenten dusdanige maatregelen kunnen treffen dat we ons doel van 2027 alsnog kunnen halen.

Ontwateringsrendement zuiveringsslib en automatisering

In het Waterbeheerprogramma is opgenomen dat het ontwateringsrendement van het zuiveringsslib vergroot wordt (van 23% naar 24%). Door de ingezette acties is het slib ontwateringsrendement in 2023 gestegen naar 23,6%. Hiermee liggen we goed op koers voor ons doel van 2027.

Het vergroten van de digitalisering en automatisering in de waterketen wordt gerealiseerd door twee projecten: online meters in de waterlijn en online meters in de sliblijn.

Online meters in de waterlijn

In 2023 zijn de aannemers gestart met de voorbereiding van de uitvoeringswerkzaamheden van het project 'Online meters in de waterlijn' en is het krediet van het project 'Technische Automatisering Waterketen' vrijgemaakt. Het is de verwachting dat dit project voor 2027 is uitgevoerd.

Online meters in de sliblijn

Vanuit de recent vastgestelde slibstrategie is naar voren gekomen dat er overgegaan wordt op centrale ontwatering en vergisting op Dordrecht. Hierdoor kunnen de ontwateringslijnen op de lokale zuiveringen vervallen. Daarmee komt ook een groot gedeelte van de online meters sliblijn te vervallen. De overgebleven maatregelen zullen in een nieuw op te voeren investering 'slibstrategie - ombouw sliblijnen rwzi's buitengebieden' opgenomen worden. De impact van het vervallen de online meters sliblijn op de streefwaarde 2027 van de KPI digitalisering/automatisering wordt in de evaluatie van het Waterbeheerprogramma meegenomen.