Er is een toenemende druk op de schaarse ruimte in ons gebied. Verschillende gebruiksfuncties 'strijden' om de ruimte zoals wonen, werken, natuur, landbouw, recreatie en de productie van hernieuwbare energie. Het gebruik van waterkeringen voor andere functies kan bijdragen aan het verlichten van de druk op de ruimte.

Vanuit het uitgangspunt dat de waterveiligheid niet ter discussie mag staan, kijken we met een positieve grondhouding naar het meervoudig gebruik van de waterkeringen.

Voortgang speerpunt

Deze tijdlijn laat zien dat we op koers liggen met de realisatie van dit speerpunt

Ruimtelijke kwaliteit 

Om de ruimtelijke kwaliteit in waterveiligheidsprojecten (beter) te borgen is in 2021 een gemeenschappelijk onderzoeksprogramma van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Wageningen Universiteit (WU) gestart. De twee universiteiten werken hierin nauw samen met partners uit de praktijk, van waterschappen tot advies- en ontwerpbureaus. Ons waterschap is één van de financiers van het onderzoeksprogramma.

Doel van het programma is om ruimtelijke en organisatorische ontwerprichtlijnen en handvatten te ontwikkelen voor ontwerpers en planners voor het versterken van ruimtelijke kwaliteit in waterveiligheidsprojecten. In 2023 zijn via publicaties enkele tussenresultaten, zoals een begrippenkader en een instrumentenpalet, beschikbaar gekomen.

RuiKwa-LAB: Ruimtelijke KwaLiteit in wAterveiligheidsBeheer(externe link)

Bij de variantenafwegingen voor de dijkversterkingsprojecten wordt ruimtelijke kwaliteit als een belangrijk aspect meegenomen om te komen tot een uiteindelijk dijkontwerp. Hiermee wordt de basis gelegd voor een goede landschappelijke inpassing.

Ontwikkelkader Dijken 

In 2023 is door de gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel en de drie waterschappen Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en waterschap Hollandse Delta gestart met het project ‘Ontwikkelkader Dijken’.

De ervaring is dat dijkversterkingsprojecten en bouw- en inrichtingsprojecten door waterschappen en gemeenten afzonderlijk worden voorbereid, en dat afstemming soms vrij laat plaatsvindt. Bovendien kost het gesprek tussen waterveiligheids- en ruimtelijk deskundigen tijd, mede omdat de vakgebieden elk hun eigen ‘taal en praktijk’ kennen.

Het doel van het project is om tot een gezamenlijk set aan randvoorwaarden en uitgangspunten te komen voor ruimtelijke ontwikkelingen in de buurt van waterkeringen.

Verbinding van Ruimte en Water in het Ontwikkelkader Dijken