Duurzaamheid binnen de wegenbeheertaak is zeer gevarieerd. Van het gebruik en de toepassing van circulaire materialen, het gebruik van groene energie voor de openbare verlichting en verkeerslichtenregelingen tot duurzaam aanbesteden.

Voortgang speerpunt

Deze tijdlijn laat zien dat we op koers liggen met de realisatie van dit speerpunt

Vergroten van de biodiversiteit en de ecologische functie van wegbermen

In 2022 was het aandeel wegbermen dat ecologisch beheerd wordt, rond de 60%. Hier wordt het gras niet meer geklepeld, maar twee keer per jaar gemaaid waarbij het maaisel afgevoerd wordt. Tevens is op verschillende locaties gestart met het gefaseerd maaien van de vegetatie. Bij iedere maaibeurt blijft een gedeelte van de grasvegetatie gespaard zodat er altijd voldoende leefgebied voor insecten, zoogdieren en andere dieren overblijft. Daarnaast krijgen planten de mogelijkheid om in zaad te komen en zichzelf te verspreiden. Het percentage van 60% is conform de doelstellingen uit het Groenbeleidsplan en Wegenbeheerprogramma.

Vergroten van de circulariteit bij onderhouds- en reconstructiewerkzaamheden

Hierbij ligt de focus op het asfalt, omdat dit grote hoeveelheden grondstoffen betreft. Op basis van asfaltbonnen van 2021 is een nulmeting uitgevoerd waaruit geconcludeerd wordt dat er reeds sprake is van 36% hergebruik op basis van het gewicht. We werken in de komende periode toe naar 50% circulariteit in 2027 (opgave conform Maat op Klimaat voor 2030). Dit doen we door:

  • het gemiddelde percentage hergebruik per mengsel te verhogen;
  • het aantal toegepaste mengsels met hergebruikt asfalt te vergroten.

De laatste stand van zaken daarin (augustus 2023) is dat we op 47% hergebruikt asfalt zitten en daarmee ruim op schema zitten om de 50% in 2027 te halen.

CO2-reductie

In 2022 is vooral gekeken naar de mate waarin we met onze wegentaak een bijdrage kunnen leveren aan duurzaam wegbeheer en hoe dit meetbaar te maken is. Voor het meetbaar maken van de uitstoot van CO2 zal 2023, en wellicht 2024, nodig zijn om inzicht te krijgen.