Duurzaamheid binnen de wegenbeheertaak is zeer gevarieerd. Van het gebruik en de toepassing van circulaire materialen, het gebruik van groene energie voor de openbare verlichting en verkeerslichtenregelingen tot duurzaam aanbesteden.

Voortgang speerpunt

Deze tijdlijn laat zien dat we op koers liggen met de realisatie van dit speerpunt

Vergroten van de biodiversiteit en de ecologische functie van wegbermen

Bij het onderhoud van onze eigendommen en assets speelt biodiversiteit een steeds grotere rol. In 2023 heeft de focus vooral gelegen op ons bomenbestand, het ecologisch maaien van dijkgraslanden en het ecologisch maaien van wegbermen.

In 2023 was het aandeel wegbermen dat ecologisch beheerd wordt, rond de 60%. Hier wordt het gras niet meer geklepeld, maar twee keer per jaar gemaaid waarbij het maaisel afgevoerd wordt. Tevens is op verschillende locaties gestart met het gefaseerd maaien van de vegetatie. Bij iedere maaibeurt blijft een gedeelte van de grasvegetatie gespaard zodat er altijd voldoende leefgebied voor insecten, zoogdieren en andere dieren overblijft. Daarnaast krijgen planten de mogelijkheid om in zaad te komen en zichzelf te verspreiden. Het percentage van 60% is conform de doelstellingen uit het Groenbeleidsplan en Wegenbeheerprogramma.

Om te weten wat de effecten zijn van ons aangepaste onderhoud is in 2023 een meerjarig monitoringsproject gestart waarbij zowel naar de vegetatie als de insecten wordt gekeken.

Vergroten van de circulariteit bij onderhouds- en reconstructiewerkzaamheden

Hierbij ligt de focus op het asfalt, omdat dit grote hoeveelheden grondstoffen betreft. Op basis van asfaltbonnen van 2021 is een nulmeting uitgevoerd waaruit geconcludeerd is dat er reeds sprake is van 36% hergebruik op basis van het gewicht. We werken in de komende periode toe naar 50% circulariteit in 2027 (opgave conform Maat op Klimaat voor 2030). Dit doen we door:

  • het gemiddelde percentage hergebruik per mengsel te verhogen;
  • het aantal toegepaste mengsels met hergebruikt asfalt te vergroten.

De laatste stand van zaken (augustus 2023) is dat we op 47% hergebruik van asfalt zitten en daarmee ruim op schema om de doelstelling van 50% hergebruik in 2027 te halen. 

diagram waarin zichtbaar is dat we 47% hergebruikt asfalt hebben toegepast

CO2-reductie

Voor dit subdoel zijn we nog druk bezig om een streefwaarde te bepalen. Het terugdringen van onze CO2-uitstoot heeft al wel vorm gekregen bij de uitvoering van onze wegentaak, door bij de aanbesteding van de ‘Raamovereenkomst Onderhoud Wegen’ het terugdringen van de CO2-impact door (zwaar) materieel als één van de twee duurzame gunningscriteria op te nemen. Daarvoor is de SEB-routekaart gebruikt.