Met ons werk in de waterketen beogen we primair de volksgezondheid te bevorderen en het milieu te beschermen. Dat doen we door de doelmatige en duurzame bouw en exploitatie van onze zuiveringstechnische werken, binnen alle wettelijke eisen en bepalingen.

Over de kerntaak Waterketen

Binnen de waterketen onderscheiden we de volgende hoofdprocessen: het transport van afvalwater, het zuiveren van afvalwater en de slibverwerking. Bij de uitoefening van deze taken werken we effectief samen met onze ketenpartners zoals gemeenten, de drinkwaterbedrijven en Huisvuilcentrale Noord-Nederland (HVC). Alle rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) moeten voldoen aan de wettelijke eisen. Daarnaast heeft veiligheid een prominente plek binnen de waterketen.

Binnen ons werkgebied verwerken twintig rioolwaterzuiveringsinstallaties jaarlijks circa 130 miljoen m3 afvalwater met een vuillast van 1,5 miljoen vervuilingseenheden. Tevens hebben we elf slibontwateringsinstallaties en één slibvergistingsinstallatie in beheer. Bij het zuiveren van afvalwater ontstaat slib. Voor de eindverwerking (verbranding) van dit slib werken we samen met andere waterschappen en partners in de slibverwerkingsketen (HVC).

Bij de taakuitoefening van onze waterketentaak vormen doelstellingen vanuit het oppervlaktewater een belangrijke randvoorwaarde. Het thema waterketen heeft dan ook veel raakvlakken met het thema voldoende en schoon water.

De lange termijn ambitie voor de waterketen is: ‘we dragen samen met de omgeving bij aan een circulaire waterketen met als doel een gezonde en duurzame leefomgeving’.

Alle speerpunten waterketen