Home

De taken van waterschap Hollandse Delta

Stevige dijken, voldoende schoon water en veilige (vaar-) wegen, daar werken we iedere dag opnieuw aan. Dat doen we in een gevarieerd gebied: van landbouw op Goeree-Overflakkee tot dicht bevolkt stedelijk gebied in Rotterdam-zuid en alles wat er tussenin ligt.

Wat is Waterwerken?

Stevige dijken, voldoende schoon water en veilige (vaar-) wegen, daar werken we iedere dag opnieuw aan. Dat doen we met belastinggeld van inwoners en bedrijven uit ons gebied.

Wil je weten of we op koers liggen met de uitvoering van onze taken? Bekijk dan de rapportage Waterwerken 2022. Daarin rapporteren we op de doelen en speerpunten die het algemeen bestuur heeft vastgesteld in het Waterbeheerprogramma en het Wegenbeheerprogramma.

Bekijk de vorige rapportages Waterwerken

Bekijk video over waterwerken

Hoe rapporteren we?

In ons Waterbeheerprogramma 2022-2027 en Wegenbeheerprogramma 2022-2027 zijn voor elk van de taken voor de planperiode 2022-2027 speerpunten met bijbehorende subdoelen vastgelegd. In deze rapportage doen we voor elk van de speerpunten een uitspraak over de vraag of we 'op koers liggen'. Hiervoor kijken we enerzijds terug op de resultaten die we in 2022 bereikt hebben, en anderzijds vooruit naar de voornemens die we in de Programmabegroting 2023 hebben opgenomen.

Met deze informatie kunnen we aan elk speerpunt een kleur toekennen over de realisatie in 2022 en de voornemens voor 2023, op weg naar 2027. Dat ziet er dan als volgt uit:

Deze tijdlijn laat zien dat de realisatie van dit speerpunt onder druk staat
  • Groen: We liggen op koers bij de invulling van het betreffende speerpunt. Op basis van de resultaten in 2022 en de voornemens in de begroting 2023 zijn we in staat de gewenste doelen/resultaten te behalen.
  • Oranje: De invulling van het betreffende speerpunt staat onder druk. Op basis van de realisatie in 2022 en/of de voornemens in de begroting voor 2023 bestaat er een risico dat we het niet gaan halen. Daarom is het nodig om strak te sturen op invulling van dit speerpunt.
  • Rood: Het gaat zonder grote bijsturing (in doelen of maatregelen) niet lukken om voldoende invulling te geven aan het betreffende speerpunt, of we kunnen nu al stellen dat we de doelstellingen in deze planperiode niet gaan halen.

Bijzonderheden in 2022

Water en bodem sturend

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte-IV is opgenomen dat water en bodem sturend moeten zijn bij de ruimtelijke inrichting van ons land. Dat is niet nieuw, maar wel urgent. Bij het leggen van de 'ruimtelijke puzzel' moet het water- en bodemsysteem randvoorwaardelijk worden; het is met andere woorden geen stukje van de puzzel, maar de tafel waarop de puzzel moet worden gelegd.

Op 25 november heeft minister Harbers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer invulling gegeven aan Water en Bodem Sturend.

Water en Bodem Sturend(externe link)

Ook werken we samen met de provincie Zuid-Holland en de andere Zuid-Hollandse waterschappen aan een ruimtelijke vertaling. En tot slot is Water en Bodem Sturend ook als één van de leidende principes opgenomen in ons consultatiedocument, dat in juni in de Verenigde Vergadering is besproken en waarna een uitgebreid participatieproces is gestart.

Woningbouwopgave

Een van de grote ruimtelijke opgaven betreft de bouw van 900.000 woningen tussen nu en 2030. Minister De Jonge van Volkshuisvesting heeft de provincies in het voorjaar van 2022 gevraagd een 'woonbod' uit te brengen. In Zuid-Holland heeft de provincie aangegeven ruim 230.000 woningen te willen bouwen.

Samen met de andere Zuid-Hollandse waterschappen zijn we betrokken geweest bij de totstandkoming van het woonbod. Ook zijn we betrokken bij het opstellen van de regionale realisatieagenda’s waarin de woningbouwplannen concreet worden gemaakt. Water en Bodem Sturend en klimaatadaptief bouwen zijn hierbij als kritieke succesfactoren benoemd.

Wonen en Ruimte - Provincie Zuid-Holland(externe link)

Stikstofcrisis en NPLG

Door het kabinet zijn de grote opgaven in het landelijk gebied – natuur (stikstof), water(kwaliteit) en klimaat – als onontkoombaar bestempeld. Deze opgaven komen samen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

Nationaal Programma Landelijk Gebied(externe link)

Op basis van richtinggevende doelen van het Rijk, onder andere voor stikstof, hebben de provincies het initiatief genomen om tot gebiedsgerichte programma’s te komen, die in 2023 gereed moeten zijn. Voor de Zuid-Hollandse Delta kiest de provincie daarbij voor een aanpak per eiland, waar we als waterschap aan deelnemen. Water en Bodem Sturend en een integrale benadering van het watervraagstuk – dus breder dan alleen waterkwaliteit – zijn daarbij onze insteek.