De inhoud is geladen.

Home

De taken van waterschap Hollandse Delta

Stevige dijken, voldoende schoon water en veilige (vaar-) wegen, daar werken we iedere dag opnieuw aan. Dat doen we in een gevarieerd gebied: van landbouw op Goeree-Overflakkee tot dicht bevolkt stedelijk gebied in Rotterdam-zuid en alles wat er tussenin ligt.

Wat is Waterwerken?

Stevige dijken, voldoende schoon water en veilige (vaar-) wegen, daar werken we iedere dag opnieuw aan. Dat doen we met belastinggeld van inwoners en bedrijven uit ons gebied.

Wil je weten of we op koers liggen met de uitvoering van onze taken? Bekijk dan de rapportage Waterwerken 2023. Daarin rapporteren we op de doelen en speerpunten die het algemeen bestuur heeft vastgesteld in het Waterbeheerprogramma en het Wegenbeheerprogramma. Door op één van de vijf tegels bovenaan deze pagina te klikken kom je in de beschrijving van de voortgang van de programma's terecht.

Klik hier om de vorige rapportages Waterwerken te zien

Bekijk video over waterwerken

Hoe rapporteren we?

In ons Waterbeheerprogramma 2022-2027link naar pdf bestandWegenbeheerprogramma 2022-2027link naar pdf bestand en Groenbeleidsplan 2022-2027link naar pdf bestand zijn voor elk van de taken voor de planperiode 2022-2027 speerpunten met bijbehorende subdoelen vastgelegd. In deze rapportage doen we voor elk van de speerpunten een uitspraak over de vraag of we 'op koers liggen' om het speerpunt in 2027 gerealiseerd te hebben. Hiervoor kijken we enerzijds terug op de resultaten die we in 2023 bereikt hebben, en anderzijds vooruit naar de voornemens die we in de Programmabegroting 2024 hebben opgenomen.

Met deze informatie kunnen we aan elk speerpunt een kleur toekennen over de realisatie in 2023 en de voornemens voor 2024, op weg naar 2027. Dat ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit:

deze tijdbalk laat zien dat de invulling van het betreffend speerpunt onder druk staat
  • Groen: We liggen op koers bij de invulling van het betreffende speerpunt. Op basis van de resultaten in 2023 en de voornemens in de begroting 2024 zijn we in staat de gewenste doelen/resultaten te behalen.
  • Oranje: De invulling van het betreffende speerpunt staat onder druk. Op basis van de realisatie in 2023 en/of de voornemens in de begroting voor 2024 bestaat er een risico dat we het niet gaan halen. Extra aandacht voor invulling van dit speerpunt is daarom nodig.
  • Rood: Het gaat zonder grote bijsturing (in doelen of maatregelen) niet lukken om voldoende invulling te geven aan het betreffende speerpunt, of we kunnen nu al stellen dat we de doelstellingen in deze planperiode niet gaan halen.

Bijzonderheden in 2023

Herdenking Watersnoodramp

Op 1 februari 2023 was het precies 70 jaar geleden dat een groot deel van ons werkgebied is getroffen door de watersnoodramp. Zowel in de nationale media als bij ons eigen waterschap is er veel aandacht besteedt aan dit bijzondere herdenkingsjaar.

Ons waterschap heeft de herdenking van 70 jaar watersnood benut om zo veel mogelijk inwoners waterbewust te maken.

Watersnoodramp 1953

‘Onze dijken zijn sterker dan ooit, maar toch laten we ons niet in slaap sussen’, zei dijkgraaf Jan Bonjer tijdens één van de interviews. ‘Want 70 jaar na de Ramp van 1953 moeten we nog steeds waakzaam zijn.’

Nieuw bestuur en bestuursakkoord

Op woensdag 15 maart 2023 hebben de landelijke waterschapsverkiezingen plaats gevonden, tegelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Het opkomstpercentage was 45,2%. Dat is 0,8% lager dan bij de verkiezingen in 2019. Op 29 maart 2023 zijn de dertig nieuwe leden van de Verenigde Vergadering geïnstalleerd.

Nieuw bestuur waterschap Hollandse Delta geïnstalleerd

In haar eerste reguliere vergadering na de waterschapsverkiezingen heeft de verenigde Vergadering het Bestuursakkoord 2023-2027 vastgesteld. In het akkoord, met de benaming ‘Waterambities verenigd', staan de hoofdlijnen van het beleid dat in de komende bestuursperiode zal worden gevoerd. De focus ligt op de urgentie en het belang van duurzaam waterbeheer in een veilige leefomgeving op de Zuid-Hollandse eilanden.

Bestuursakkoord 2023-2027 'Waterambities verenigd'

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft in de loop van 2023, op basis van het bestuursakkoord, het Uitvoeringsprogramma 2023-2027 opgesteld. Hiermee zijn de onderwerpen uit het bestuursakkoord geconcretiseerd en in de tijd gezet, waarmee een strategische agenda voor de komende bestuursperiode is ontstaan.

Klimaatverandering

De gevolgen van de opwarming van de aarde worden steeds merkbaarder in de wereld. In maart 2023 publiceerde het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) haar zesde synthese rapport van wereldwijd klimaatonderzoek. Het rapport benadrukt de urgentie van de aanpak van klimaatverandering, zowel wat betreft de benodigde uitstootreductie als de aanpassing aan de gevolgen van de opwarming.

Zesde IPCC klimaatrapport

Ook in ons land verandert het klimaat. Het wordt steeds warmer. Hittegolven, zware regenbuien en langdurige droogte komen vaker voor en de zeespiegel stijgt. Deze veranderingen hebben gevolgen voor onze veiligheid, onze gezondheid en de natuur. We moeten ons land beschermen tegen de stijgende zeespiegel en extreme regen (veel regen in korte tijd of regen die heel lang duurt). Wateroverlast en langdurige droogte komen vaker voor.

De KNMI-klimaatscenario's zijn een vertaling van de wereldwijde klimaatprojecties van het IPCC naar Nederland. In vier nieuwe scenario’s wordt geschetst hoe het toekomstige klimaat in Nederland eruit kan komen te zien. Ze vormen de basis voor onderzoek naar de effecten van klimaatverandering en adaptatie aan die verandering.

KNMI'23 Klimaatscenario's

Één van de effecten van het veranderende klimaat is de sneller stijgende zeespiegel. Vanwege de mogelijk grote effecten hiervan is in 2019 op initiatief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Deltacommissaris het Kennisprogramma Zeespiegelstijging gestart. In het kennisprogramma worden de mogelijke gevolgen van de zeespiegelstijging voor ons land onderzocht en worden maatregelen verkend die ons voorbereiden op de gevolgen. Het programma levert kennis waarmee we tijdig keuzes kunnen maken voor de bescherming en inrichting van Nederland. Het programma loopt tot 2026 en in 2023 is de tussenbalans van het kennisprogramma verschenen

Kennisprogramma Zeespiegelstijging