De inzet vanuit onze wettelijke zorgplicht is het in goede staat houden van wegen en fietspaden. Tegelijkertijd zijn er keuzen te maken in de wijze waarop we met die goede staat omgaan. We willen een actieve rol vervullen als het gaat om de mobiliteitstransitie.

Voortgang speerpunt

Deze tijdlijn laat zien dat we op koers liggen met de realisatie van dit speerpunt

Onderhoudsstrategie

Het huidige ambitieniveau van de kwaliteit van onze wegen is dat per gemeente het D percentage (slechte wegen) niet hoger mag zijn dan 15%. Om deze ambitie te realiseren heeft het waterschap afgelopen jaar (groot) onderhoud uitgevoerd aan diverse wegen in ons onderhoudsgebied. Op basis van de inspectie die begin 2023 is gepland, wordt bepaald wat de actuele conditie van de wegen is.

In 2022 heeft een evaluatie van onze onderhoudsstrategie plaatsgevonden. Deze evaluatie geeft aanleiding om het huidige ambitieniveau van 15% D-wegen per gemeente tegen het licht te houden. Begin 2023 wordt de Verenigde Vergadering daarover nader geïnformeerd en zal een voorstel daarover worden voorbereid. Afhankelijk van het gekozen ambitieniveau en beschikbare budget, kan een streefwaarde voor 2027 en een ambitie voor de langere termijn bepaald worden.