De inzet vanuit onze wettelijke zorgplicht is het in goede staat houden van wegen en fietspaden. Tegelijkertijd zijn er keuzen te maken in de wijze waarop we met die goede staat omgaan. We willen een actieve rol vervullen als het gaat om de mobiliteitstransitie.

Voortgang speerpunt

Deze tijdlijn laat zien dat we op koers liggen met de realisatie van dit speerpunt

Verbeteren van het onderhoudsniveau al naar gelang de functie van de weg binnen het infrastructuurnetwerk

De VV heeft op 20 september 2023 besloten een nieuwe hogere streefwaarde te hanteren voor kwaliteit van de wegverharding. De nieuwe streefwaarde voor 2027 is dat minimaal 90% van ons wegareaal de kwaliteit C heeft of hoger. Dit komt erop neer dat we in principe kwaliteit C als ondergrens beschouwen waar we voorheen ook D accepteerde. De niveau’s van de kwaliteit van de wegverharding loopt van A+ (wegdek zonder schadebeeld) naar D (wegdek met veel ernstige scheurvorming).

De laatste stand van zaken daarin (weginspectie voorjaar 2023) is dat we zitten op 85% C. De verwachting is hiermee dat de 90% C in 2027 wordt gehaald.