Vergroten innovativiteit

Het inzetten op en het toepassen van innovaties is geen doel op zich. Toch is dit binnen waterveiligheid een speerpunt. De (landelijke) opgave om de primaire waterkeringen aan de in 2017 vastgestelde normen te laten voldoen, is heel groot. Het landelijke tempo om gemiddeld 50 kilometer dijkversterkingen per jaar te halen, afgezet tegen het jaarlijks beschikbare budget van 380 miljoen euro, vereist zowel technische, organisatorische als procesmatige innovaties.

Voortgang speerpunt

Deze tijdlijn laat zien dat we op koers liggen met de realisatie van dit speerpunt

Zettingsvloeiingsgevoeligheid

Zettingsvloeiing is het verschijnsel dat een zandpakket zich als drijfzand gaat gedragen. Als dit in een dijklichaam gebeurt, kan de dijk gaan afschuiven.

Voor het beoordelen van de primaire waterkeringen zijn veel sonderingen ingewonnen om de sterkte van de dijk te bepalen. Deze sonderingen zijn naast de klassieke interpretatie ook op een nieuwe manier (automatisch) geïnterpreteerd. Hiermee zijn de diktes van de zogenaamde zettingsvloeiingsgevoelige lagen bepaald. Deze innovatieve toetsmethode geeft ons een beter inzicht in de locaties waar mogelijk dijkafschuivingen, als gevolg van zettingsvloeiing, kunnen plaatsvinden. De risicokaart die we van hieruit hebben ontwikkeld, wordt onder andere gebruikt bij het beoordelen van de risico's die kunnen optreden bij werkzaamheden op en naast de dijk. Momenteel wordt bekeken of deze methode kan worden opgenomen in het landelijke beoordelingsinstrumentarium. Als dit lukt, kan de scope van dijkversterkingsprojecten die nodig zijn om zettingsvloeiing te voorkomen, scherper worden bepaald.

Op basis van de resultaten van de risicokaart worden bij een laag risico de reguliere inspecties en onderhoud gepleegd, bij een gemiddeld en hoog risico moeten werkzaamheden worden afgestemd op het verhoogde risicoprofiel.

Deze kaart is aan verandering onderhevig en wordt regelmatig bijgewerkt met recente lodingen en nieuwe kennis. Ons waterschap is onder andere in Europees verband met een pilot bezig over een kwantitatieve beschouwing van het mechanisme zettingsvloeiing op een locatie met een hoog risicoprofiel.

Op deze kaart zijn de locaties te zien met risico's op zettingsvloeiing

Veel kansen om te innoveren binnen Waterveiligheid