Onder invloed van klimaatverandering en milieuvervuiling staat de biodiversiteit mondiaal onder druk. Dat merken we ook in Nederland: van alle inheemse plant- en diersoorten die we in 1900 in ons land hadden, is een groot deel verdwenen, zo blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. Naast klimaatverandering en milieuvervuiling vormen ook niet-duurzame landbouw, ontbossing, infrastructuur, verstedelijking en energieproductie bedreigingen voor de natuur. In de maatschappij zien we dan ook een toenemende aandacht voor en waardering van 'groen'. Bomenkap of andere aantastingen van natuur en landschap leiden dan ook niet zelden tot grote maatschappelijke verontwaardiging. Toekomstbestendig waterbeheer wordt door deze ontwikkelingen in toenemende mate ook een 'groener' en meer op biodiversiteit gericht waterbeheer.

Voortgang speerpunt

Deze tijdlijn laat zien dat we op koers liggen met de realisatie van dit speerpunt

Meebewegen met de natuur

Ons zuidwestelijk Deltagebied is een blauw-groen kloppend hart, met de grote rivieren en de Deltawateren als 'slagaders' en het netwerk van dijken, kreken, sloten, wegbermen, landschapselementen, bossen en stedelijk groen als 'aders en haarvaten'. Als waterschap zijn we eigenaar en beheerder van een groot deel van dit netwerk, dat de ruggengraat vormt voor de biodiversiteit en (de beleving van) het landschap.

Vanuit een gezamenlijk belang voor een veilige en leefbare delta voor mens, dier en plant willen we, samen met andere partijen, meer gaan meebewegen met de natuur. Om dat te bereiken streven we naar een vergroening van onze waterschapstaken. In onze Groenvisie Buitengewoon groen (oktober 2020) hebben we dan ook aangegeven dat we het behouden van landschappelijke waarden en het vergroten van de biodiversiteit als een maatschappelijke en essentiële taak voor het waterschap zien.

Bij de inrichting en het beheer en onderhoud van onze dijken, wegen, watergangen en terreinen gaan landschap en biodiversiteit een belangrijke rol spelen. Het gaat dan om biodiversiteit boven én onder water. Maar ook buiten onze eigen assets is het noodzakelijk een andere koers te gaan varen. Zo gaan we samen met andere partijen waterkringlopen herstellen, waarbij bodems in landelijk en stedelijk gebied hun sponswerking terug kunnen krijgen.

We behouden de landschappelijke waarden

Hollandse Delta beheert ongeveer 60.000 bomen, 129 hectare bosplantsoen en 3,8 hectare hagen die langs dijken, wegen, watergangen en op eigen terreinen staan. Deze bomen en struiken zijn zeer bepalend voor de beleving van het landschap en behoud van dit bestand is het uitgangspunt in het beleid. Jaarlijks verdwijnen er zo’n vierhonderd bomen bijvoorbeeld door storm, ziekte of kap. In het groenbeleidsplan is aangegeven dat bomen één op één vervangen worden om ons bomenbestand duurzaam in stand te houden. In het seizoen 2021/2022 heeft een inhaalslag plaatsgevonden van de herplantopgaven vanaf 2018. In totaal zijn 1232 bomen aangeplant en 800 struiken, onder meer in projecten zoals Hoeksche Waard Zoemt. Daarmee ligt het waterschap op koers.

Populierenkap Drieëndijk voor veiligheid weggebruikers

Waterschap herplant bomen Zuiderlandsezeedijk

We vergroten de biodiversiteit

Het vergroten van de biodiversiteit doen we op verschillende manieren. Via bovenstaand subdoel, 'behouden van de landschappelijke waarden', wordt tevens bijgedragen aan het vergroten van de biodiversiteit. Daarnaast is deze doelstelling in verschillende andere programma’s verwerkt:

Bij het onderhoud van onze eigendommen en assets speelt biodiversiteit een steeds grotere rol. In 2022 heeft de focus vooral gelegen op ons bomenbestand, het ecologisch maaien van dijkgraslanden en het ecologisch maaien van wegbermen. Daarnaast is gestart met onderzoek naar de wijze waarop we de biodiversiteit kunnen vergroten op verpachte eigendommen. Samen met diverse gemeenten is een traject gestart om te komen tot het opstellen van landschapsplannen. Verder is een bescheiden begin gemaakt met beheeraanpassingen op onze eigen terreinen. Zo wordt op de zuivering Barendrecht het grasland op het reserveterrein ecologisch beheerd.