Van oudsher zijn we gewend dat er vanuit de rivieren altijd voldoende zoetwater beschikbaar is voor gebruik op de eilanden. Tijdens de afgelopen droge jaren is echter duidelijk geworden dat dit naar de toekomst toe niet vanzelfsprekend is.

Voortgang speerpunt

Deze tijdlijn laat zien dat we op koers liggen met de realisatie van dit speerpunt

Optimaliseren van de beschikbaarheid van zoetwater

Om de beschikbaarheid van zoetwater te optimaliseren is het programma nieuwe besturing watersysteem (NBWS) erg belangrijk. In 2023 is doorgegaan met technische automatisering van onze kunstwerken binnen het project NWBS-TA, zodat er beter gestuurd kan worden. Ook zijn we binnen het NBWS verdergegaan met de ontwikkeling van een beslissingsondersteunend systeem (NBWS-BOS), waarmee de peilbeheerders beter ondersteund worden in het uitvoeren van hun taken. Het NBWS-BOS wordt in de loop van de komende jaren in gebruik genomen en zal continu worden doorontwikkeld. Hiernaast is in 2023 begonnen met nauwkeuriger in kaart te brengen hoeveel water we op onze eilanden in- en uitlaten.

Voor de optimalisatie van de beschikbaarheid van zoetwater is samenwerking erg belangrijk. Op de Kop van Goeree, waar geen zoetwater ingelaten kan worden, zijn we samen met gebiedspartners doorgegaan met een project om te verkennen of en hoe we efficiënter met het beschikbare zoetwater om kunnen gaan. In het kader van het Deltaprogramma Zoetwater verkennen we de ontwikkelingen op het gebied van interne en externe verzilting en het effect daarvan op ons watersysteem. In het programma Slim Watermanagement versterken we de samenwerking in het operationele waterbeheer over de grenzen van ons werkgebied heen. Specifiek voor het Bernisse-Brielse Meer systeem zijn wij in 2023 samen met onze partners uit de Bernisse Commissie begonnen met het  Onderzoeksprogramma Brielse Meer .

Efficiënter gebruik maken van het beschikbare zoetwater

Om het beschikbare water zo efficiënt mogelijk te gebruiken is belangrijk dat wij aan onze peilbesluiten voldoen, zodat elk gebied de juiste hoeveelheid water beschikbaar heeft: niet te veel en niet te weinig. Door veranderingen in neerslag en rivierafvoeren vanwege klimaatverandering is het echter steeds minder vanzelfsprekend dat dit water ook zoet en van de juiste kwaliteit is. In 2023 is een nieuwe Nota Peilbesluitenlink naar pdf bestand vastgesteld, waardoor toekomstige peilbesluiten nog beter kunnen worden opgesteld. Door middel van de peilindicator houden wij bij of we ons peilbeheer in 2023 hebben uitgevoerd conform de peilbesluiten. In verband met de benodigde tijd voor dataverzameling en -analyse worden de uitkomsten van de peilindicator later dit jaar aan Waterwerken toegevoegd.

De peilindicator laat zien hoe het peilbeheer in 2022 is uitgevoerd. In de loop van 2024 worden de gegevens van 2023 toegevoegd

Aantal peilgebieden20212022
Totaal aantal peilgebieden720721
Peilgebieden getoetst467 (65%)459 (64%)
Getoetste peilgebieden die voldoen418 (90%)408 (89%)
Getoetste peilgebieden die niet voldoen49 (10%)51 (11%)

Kaart chloridewaarden

In onderstaande kaart is de maximale gemeten chloridewaarde (in mg Cl per liter) binnen het groeiseizoen te zien, gemeten met het vaste waterkwaliteitsmeetnet van maandelijkse metingen.