Waterveiligheid is meer dan alleen het zorgen voor voldoende hoge en sterke dijken. We werken ook aan het beperken van de gevolgen van een overstroming. Dat zijn de lagen twee en drie van de meerlaagse veiligheidsbenadering:

  • Laag twee: ruimtelijke inrichting: het gebied achter de dijken zodanig inrichten dat de gevolgen van een overstroming zo beperkt mogelijk blijven;
  • Laag drie: crisisbeheersing: het beperken van de gevolgen van een overstroming door een goede crisisbeheersing, evacuatieplannen en dergelijke.

Voortgang speerpunt

Deze tijdlijn laat zien dat we op koers liggen met de realisatie van dit speerpunt

Ruimtelijke inrichting (laag twee)

  • In 2022 is er een aanpassing gedaan op een bijlage van het Convenant Klimaatadaptief bouwen, het Programma van Eisen. Voor het beperken van de gevolgen van een overstroming zijn nadere normen bepaald. Deze worden meegenomen als uitgangspunt bij nieuwbouwplannen.

Bouwadaptief

  • In het regeerakkoord is opgenomen dat het principe ‘water en bodem sturend’ bij de ruimtelijke ordening gevolgd moet worden. Op nationaal niveau krijgt dit principe nadere invulling via het Programma Water en Bodem Sturend van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Binnen Zuid-Holland hebben de provincie en de Zuid-Hollandse waterschappen samen aan bureau Defacto opdracht gegeven om een provinciedekkende ‘klimaatonderlegger’ op te stellen. Deze brengt in beeld welke gebieden vanuit het water- en bodemsysteem geschikt of juist ongeschikt zijn voor een drietal functies: bebouwing, landbouw en natuur. Één van de aspecten in deze analyse is het overstromingsrisico. Na vaststelling van de klimaatonderlegger wordt deze als randvoorwaarde gebruikt bij allerlei gebiedsontwikkelingen. In het consultatiedocument is ‘water en bodem sturend’ overigens ook als één van de leidende principes opgenomen.

Crisisbeheersing (laag drie)

In 2022 is het Calamiteitenbestrijdingsplan Waterveiligheid vastgesteld. Met de herziening van dit plan beschikt het waterschap over een plan waarmee eenvoudiger, flexibeler en daadkrachtiger calamiteiten binnen de waterveiligheid kunnen worden bestreden.