Dit speerpunt is in feite onze wettelijke taak en staat daarom bovenaan. De uitdaging is groot en het blijft nodig om de gehele planperiode hard te werken aan het invullen van deze wettelijke taak. Dat doen we onder andere door het verbeteren van de afnameverplichting met gemeenten, het verbeteren van de verwijderingsrendementen voor stikstof en fosfaat en het verbeteren van de naleving van de lozingsvergunningen.

Voortgang speerpunt

Deze tijdlijn laat zien dat we op koers liggen met de realisatie van dit speerpunt

Verbeteren afnameverplichting met gemeente

We hebben met alle gemeenten afvalwaterakkoorden afgesloten. In deze akkoorden zijn onder meer afspraken gemaakt over de hoeveelheid afvalwater die een gemeente mag afvoeren naar de rioolwaterzuivering. Dit noemen we de afnameverplichting.

De doelstelling is om in de planperiode het voldoen aan de afnameverplichting naar de gemeenten van 99% naar 99,5% te laten stijgen.

Doordat we in 2023 op een adequate wijze invulling hebben gegeven aan onderhoud en procesvoering aan onze gemalen en transportsystemen hebben we een afnameverplichting gehaald van 99,97 % gehaald. Hiermee liggen we goed op koers om aan ons doel van 2027, te weten een afnameverplichting van 99,5% te gaan voldoen.

Verbeteren verwijderingsrendementen voor stikstof en fosfaat

Onze zuiveringsinstallaties vallen sinds 1 maart 2014 onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit (Ab). Dat besluit bevat normen voor onder andere stikstof en fosfaat waar we aan moeten voldoen. Op basis hiervan hebben we de volgende doelstellingen voor de verwijderingsrendementen van stikstof en fosfaat vastgesteld:

  • tijdens de gehele planperiode bedraagt de streefwaarde voor het gebiedsbrede verwijderingsrendement voor stikstof ten minste 77,5%;
  • tijdens de gehele planperiode bedraagt de streefwaarde voor het gebiedsbrede verwijderingsrendement voor fosfaat ten minste 85% en voor een individueel jaar 82,5%.

Dankzij adequate procesvoering en onderhoud van onze zuiveringskringen hebben wij de afgelopen jaren zuiveringsrendementen voor stikstof en fosfaat verbeterd. In 2023 hebben we voor fosfaat 84,3% en voor stikstof 77,3% gehaald. Voor fosfaat hebben wij voldaan aan het doel en voor stikstof net niet, maar we hebben het wettelijke doel van 75% gehaald. Wij verwachten nog steeds de doelen voor 2027 te gaan halen.

Verbeteren naleving van de lozingsvergunningen

We toetsen doorlopend en we rapporteren periodiek of we voldoen aan de lozingsnormen uit het hierboven genoemde activiteitenbesluit of maatwerkvoorschrift. De mate waarin we voldoen, noemen we het nalevingspercentage. We hebben de doelstelling om in de periode 2022-2027 het nalevingspercentage van 98% naar 99% te laten stijgen.

In 2023 hebben we door een adequate uitvoering van onderhoud en procesvoering aan onze zuiveringskringen invulling geven aan het verbeteren van de naleving van de lozingsvergunningen. In 2023 hebben wij een naleving gehaald van 100% en hierbij voldaan aan ons doel. Hiermee liggen we op koers voor ons doel van 2027.