Er is een toenemende druk op de schaarse ruimte in ons gebied. Verschillende gebruiksfuncties 'strijden' om de ruimte zoals wonen, werken, natuur, landbouw, recreatie en de productie van hernieuwbare energie. Het gebruik van waterkeringen voor andere functies kan bijdragen aan het verlichten van de druk op de ruimte.

Vanuit het uitgangspunt dat de waterveiligheid niet ter discussie mag staan, kijken we met een positieve grondhouding naar het meervoudig gebruik van de waterkeringen.

Voortgang speerpunt

Deze tijdlijn laat zien dat we op koers liggen met de realisatie van dit speerpunt

Afweging ruimtelijke kwaliteit 

Initiatieven van derden om de waterkeringen voor andere doeleinden te gebruiken, kunnen worden toegestaan als deze niet strijdig zijn met de belangen van waterveiligheid. 

Om te komen tot een voorkeursalternatief voor het dijkversterkingsproject 'Geervliet-Heenvliet, normtraject 20-3' is een zogeheten afweegkader opgesteld waarin de ruimtelijke kwaliteit één van de aspecten is dat meegenomen wordt. Hiermee wordt de basis gelegd voor een goede landschappelijke inpassing.

Gebiedsprofielen Ruimtelijke Kwaliteit Zuid-Holland