We moeten de komende jaren flink aan de slag gaan. We gaan bouwen, renoveren en vooral ook beheren en onderhouden. We hebben besloten dat we op een meer circulaire en klimaatneutrale wijze ons werk willen doen. Hierbij zijn waterschapsbrede doelen benoemd, die in het programma voldoende en schoon water geconcretiseerd worden.

Voortgang speerpunt

Deze tijdlijn laat zien dat de realisatie van dit speerpunt onder druk staat

Ervaring opdoen met het op circulaire wijze uitvoeren van projecten

De programma-overstijgende aanpak om onze impact op milieu en klimaat te beperken, wordt in Duurzaamheid toegelicht. De doorwerking daarvan vindt onder andere plaats in concrete projecten binnen het watersysteem.

In 2023 is doorgegaan met de uitvoering van het project ‘gemaal Oudenhoorn’, wat zo duurzaam mogelijk uitgevoerd wordt en waarbij een hoop ervaring opgedaan wordt met circulariteit. In 2023 hebben we ons aangesloten bij het Circulair Baggerconsortium, waarbij we samen met andere partners proberen om bagger zo circulair mogelijk te kunnen gebruiken. Hiermee hebben we de WOW-juryprijs 2023 voor opschaalbare samenwerkingsprojecten in weg-, vaarweg- en waterbeheer gewonnen.

Hiernaast is begonnen aan het opstellen van een reststromenstrategie, waardoor reststoffen vanuit het baggeren en maaien beter circulair ingezet kunnen worden. Tot slot hebben we actief deelgenomen aan de werkgroep gemalen van het traject Klimaatneutrale en Circulaire Assets en Opdrachtgeverschap. Hierin zijn meerdere casussen van ons waterschap behandeld en opgedane ervaringen gedeeld.  

Terugdringen CO₂-uitstoot bij aanleg, beheer en onderhoud

In 2023 is er op verschillende manieren vooruitgang geboekt op het terugdringen van CO2-uitstoot binnen het programma voldoende en schoon water.

Een aantal aannemers die werk uitvoeren voor ons waterschap gebruiken standaard HVO brandstof. Verder zijn we bezig met de renovatie van gemaal Oudenhoorn, wat het duurzaamste gemaal van ons waterschap wordt. Hierin wordt onder andere de dieselpomp vervangen door een elektrische pomp, waardoor CO2-uitstoot tijdens de procesvoering wordt verminderd.

Bij de lopende variantenstudies voor renovaties van gemalen, zoals Bommelse Polders en Rozenburg, is duurzaamheid nadrukkelijk meegenomen. In ieder geval één van de varianten moet voldoen aan het topcriterium duurzaamheid en de markt is gevraagd om van de verschillende varianten de CO2-schaduwprijs te berekenen. Hiernaast zijn we verdergegaan met de ontwikkeling van het NBWS-BOS, waarmee efficiënter gestuurd kan worden en dus de CO2-uitstoot kan worden teruggedrongen.

Het behalen van de duurzaamheidsdoelen is een grote uitdaging. Duurzaamheid moet structureel worden ingebed in alles wat we doen. De lessen die we leren uit pilots moeten landen in de reguliere werkwijzen. Hiertoe is in 2023 gestart met het opstellen van een handelingskader voor aanleg, beheer en onderhoud om richting en kaders te geven aan toepassen van duurzaamheid in alle werken.

Inzicht vergroten in emissies broeikasgassen uit het watersysteem

Om beter inzicht te verkrijgen in de emissies van broeikasgassen uit het watersysteem volgen wij de landelijke ontwikkelingen op dit onderwerp, ook van andere (omliggende) waterschappen. Dit subdoel zal gedurende de rest van de planperiode meer aandacht vereisen.