We moeten de komende jaren flink aan de slag gaan. We gaan bouwen, renoveren en vooral ook beheren en onderhouden. We hebben besloten dat we op een meer circulaire en klimaatneutrale wijze ons werk willen doen. Hierbij zijn waterschapsbrede doelen benoemd, die in het programma voldoende en schoon water geconcretiseerd worden.

Voortgang speerpunt

Deze tijdlijn laat zien dat we op koers liggen met de realisatie van dit speerpunt

Duurzame initiatieven

De programma-overstijgende aanpak om onze impact op milieu en klimaat te beperken, wordt in Duurzaamheid toegelicht. De doorwerking daarvan vindt onder andere plaats in concrete projecten binnen het watersysteem.

We zullen op een meer circulaire en klimaatneutrale wijze ons werk moeten doen. Hiervoor zijn we op alle niveaus van de organisatie bezig. Hiermee zetten we ons in om in 2035 klimaatneutraal te zijn. In 2022 is het WSHD-Duurzaamheidsweb opgesteld. Het web helpt bij het inzichtelijk maken van de duurzaamheidsambities in het werkveld, door duurzaamheid integraal te bekijken. Ook is in verschillende projecten duurzaamheid duidelijk aan bod gekomen.

Zo wordt in 2022 gewerkt aan het project 'Aanpassen waterhuishouding reservaat Oudeland van Strijen'. Dit project draagt naast waterkwaliteitsdoelstellingen bij aan vernatting van een veenweidegebied, en daarmee aan een vermindering van de CO2-uitstoot door beperking van veenoxidatie.

Daarnaast is bijvoorbeeld bij 'gemaal Oudenhoorn' de opgave om dit project zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Er wordt in dit project zo veel mogelijk ingezet op hergebruik van componenten en grondstoffen (gebouw, leiding, in- en uitstroomvoorziening en dergelijke). Ook wordt gekeken hoe we de werkzaamheden zo duurzaam mogelijk kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld met elektrisch materieel. Dit project bevindt zich momenteel ook in de ontwerpfase en zal volgend jaar worden uitgevoerd.

Voor het uitvoeren van baggerwerkzaamheden worden momenteel marktconsultaties gehouden om te kijken wat er mogelijk is op het vlak van duurzaamheid bij de uitvoering van de baggerwerkzaamheden. Standaard wordt al de CO2-prestatieladder uitgevraagd en het gebruik van niet-fossiele brandstoffen. Hiermee proberen we ook het reguliere werk op een meer duurzame manier uit te voeren.