Meerwaarde uit afvalwater en zuiveringsslib

Samen met andere partners werken we aan het opwaarderen en hergebruik van gezuiverd afvalwater (effluent) en het opwaarderen van afvalstoffen tot grondstof (slibeindverwerking).

Voortgang speerpunt

Deze tijdlijn laat zien dat de realisatie van dit speerpunt onder druk staat

Bijdrage aan duurzaamheid

We willen duurzaamheid in de waterketen een prominente rol geven. Daarom zetten we in op het creëren van meerwaarde uit zuiveringsslib en afvalwater, op maatschappelijk verantwoorde wijze. In de afgelopen jaren is namelijk gebleken dat er potentiële mogelijkheden zijn om deze meerwaarde te creëren. De verhouding van (maatschappelijke) kosten en baten is daarbij een belangrijk aspect.

We hebben in het Waterbeheerprogramma opgenomen dat in 2027 bij 10% van de zuiveringskringen het effluent hergebruikt wordt, en dat 80% van het fosfaat uit het zuiveringsslib hergebruikt wordt.

In 2022 hebben wij onderzoek verricht naar kansen van hergebruik van het effluent van onze zuiveringen. Uit een eerste quickscan kwam naar voren dat er op dat moment geen kansen waren om ons effluent te hergebruiken en ook in 2023 hebben zich geen kansen voorgedaan. Daardoor wordt het steeds lastiger om dit doel voor 2027 te halen.

Wel zijn we in 2023 samen met andere waterschappen en drinkwaterbedrijven gestart met het project de ultieme waterfabriek. In dit project wordt onderzocht of het effluent van de rwzi kan worden ingezet voor drinkwater doeleinden.

De Ultieme Waterfabriek: méér doen met gezuiverd rioolwater

In 2023 hebben wij samen met HVC en andere waterschappen de onderzoeken van de mogelijkheden om fosfaat uit de slibas terug te winnen voortgezet. We verwachten vooralsnog in 2027 80% van het fosfaat uit de slibas terug te winnen. Het wordt echter steeds lastiger dit te realiseren omdat er nog niet gebouwd wordt aan een definitieve installatie. Daarnaast hebben wij in 2023 samen met HVC en de andere waterschappen een demonstratie-installatie voortgezet om met zuiveringsslib een natuurlijke plastic-vervanger te produceren.

Fosfaatterugwinning uit slib

Foto van fosfaatterugwinning uit rioolslib