Dit speerpunt is onderdeel van het bredere begrip 'building with nature', oftewel bouwen met de natuur, en draait om het gebruik maken van natuurlijke processen om de waterveiligheid te borgen en zo nodig te versterken.

Voortgang speerpunt

Deze tijdlijn laat zien dat we op koers liggen met de realisatie van dit speerpunt

Springertduinen

De werkzaamheden voor het project Springertduinen zijn nu ruim een jaar geleden afgerond. Sinds eind oktober 2022 heeft de wind vrij spel. De ontwikkeling van de kerven is op gang gekomen: de zeewaartse hellingen eroderen waardoor de kerven dieper en daarmee effectiever worden. De op gang gebrachte dynamisering van de Springertduinen is op enkele momenten in kaart gebracht. Dit zal de komende jaren worden voortgezet. Het in gang gezette proces van duinaangroei verloopt traag maar gestaag. Volumeberekeningen geven aan dat er waarschijnlijk al wat extra zand vanaf het strand is afgezet achter de kerven, de berekende hoeveelheden zitten echter nog erg dicht bij de nauwkeurigheid van de meetmethoden. Naar verwachting kunnen in 2027 met enige zekerheid de eerste conclusies worden getrokken over de effecten.

Op dit plaatje is de ontwikkeling van de duinvorming in de Springertduinen te zien
Kunstmatige foto waarop de ontwikkelingen in de Springertduinen te zien zijn

Ontwikkeling monding Haringvliet

Voor de kust van Voorne Putten vindt al jaren verzanding plaats. In 2020 en 2021 is door tien partijen onderzoek gedaan naar de wijze waarop de verzanding doorzet en de effecten die dat heeft op de recreatie, scheepvaart, waterveiligheid en natuur. Voor de waterveiligheid geldt dat de verzanding over het algemeen een positief effect heeft.

Nadat in 2022 de resultaten van het onderzoek zijn opgeleverd, zijn de samenwerkende partijen in 2023 gestart met het opstellen van een gezamenlijke visie op de toekomst van het gebied. De visie kijkt vooruit naar 2060 en moet inzicht geven in de acties die nodig zijn om de visie te realiseren.

Kustverzanding Voorne