Verminderen CO₂-uitstoot waterkeringen

De invulling van de ambities om onze impact op het milieu en het klimaat te beperken, zal voornamelijk langs de lijn van de assets moeten plaats vinden, zo ook via het werk aan de waterkeringen. Zowel in het beheer en onderhoud als bij het versterken van de waterkeringen kunnen we veel duurzaamheidswinst behalen.

Voortgang speerpunt

tijdbalk dat laat zien dat de realisatie van dit speerpunt onder druk staat

Dijkversterkingen

Bij de variantenafwegingen voor de dijkversterkingsprojecten wordt het terugdringen van de CO2-uitstoot als een belangrijk aspect meegenomen om te komen tot een uiteindelijk dijkontwerp. Dit geldt voor zowel de productie van materiaal als voor de uitvoering van het werk. Hiermee wordt de basis gelegd voor een goede afweging ten aanzien van het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Onderhoudscontracten

In 2023 is een nieuw onderhoudscontract gesloten, waarbij we de CO2-prestatieladder hebben gehanteerd om onze ambitie om CO2-uitstoot te verminderen vorm te geven. In de praktijk lukt het helaas nog niet om echt emissieloos te werken. De locaties waar onderhoud moet worden uitgevoerd zijn nog wel eens ver van mogelijkheden om elektrisch materieel op te laden. Ook is nog niet voor elke onderhoudsmaatregel emissieloos materieel beschikbaar. De verwachting is wel dat het ieder jaar steeds beter gaat lukken, zeker met het recentelijk ondertekende convenant Schoon en Emissieloos Bouwen.

Waterschappen tekenen convenant Schoon en Emissieloos Bouwen