Bij het zuiveren van afvalwater staat duurzaamheid steeds meer centraal. Deze verduurzaming heeft tot doel onze 'footprint', oftewel de nalatenschap aan toekomstige generaties, te beperken en de doelmatigheid van de zuiveringsprocessen verder te vergroten.

Voortgang speerpunt

Deze tijdlijn laat zien dat we op koers liggen met de realisatie van dit speerpunt

Milieu-impact van de waterketen

De milieu-impact van de waterketen is groot. Daarom wordt langs diverse sporen ingezet om hierin verbeteringen tot stand te brengen:

  • Verminderen energieverbruik (met 10%)
  • Verminderen polymeergebruik (met 10%)
  • Verminderen van de emissie van broeikasgassen
Vervanging van de beluchting op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Dordrecht. Dit project draagt bij aan het verminderen van het energieverbruik

Verminderen van het energieverbruik

Voor het verminderen van energie zijn in 2022 en 2023 de eerste stappen gezet. Zo zijn we begonnen met het onderzoeken en programmeren van maatregelen die moeten zorgen voor vermindering van het energieverbruik.

Het is de verwachting dat wij door het uitvoeren van deze maatregelen gaan voldoen aan onze doelstellingen voor 2027, te weten 10% minder energieverbruik ten opzichte van 2021.

Verminderen van het polymeergebruik

In 2022 is er na een aanbesteding voor de slibontwatering van Dokhaven/Sluisjesdijk overgestapt naar een andere leverancier. In de gunningscriteria werd het polymeerverbruik niet (zwaar) meegewogen. Er is toen vooral gegund aan de hand van de ontwateringsprestaties en totale kosten. Hierdoor is toen gekozen voor een polymeer met een zeer hoog verbruik. Dit beïnvloedt het totale polymeerverbruik zodanig dat dit doel in 2023 niet gerealiseerd wordt. De prognose is een 2% hoger verbruik ten opzichte van 2021. Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe aanbesteding waarbij er wel grenzen worden gesteld aan de dosering. De aanbesteding hiervan loopt in 2023 gezamenlijk met 17 andere waterschappen. Naar verwachting zal per 1 januari 2024 het nieuwe polymeer geleverd kunnen worden.

We verwachten ons doel van 2027 te kunnen realiseren.

Verminderen van de emissie van broeikasgassen

Voor de metingen aan broeikasgas-emissies sluiten we aan bij het landelijke versnellingsprogramma lachgas. Voor dit programma gaan we op 2 of 3 rwzi’s metingen uitvoeren. Voor de overige rwzi’s kunnen wij leren van de andere waterschappen. De uitkomsten van het versnellingsprogramma worden in 2026/2027 verwacht. Gelet hierop zal er in 2024 nog geen concrete norm voor het verminderen van de broeikasgassen kunnen worden geformuleerd en kunnen wij pas in 2027 in plaats van 2025, zoals genoemd in het Waterbeheerprogramma, beleid ten aanzien van broeikasemissies formuleren.