De invulling van de ambities om onze impact op het milieu en het klimaat te beperken, zal voornamelijk langs de lijn van de assets moeten plaats vinden, zo ook via het werk aan de waterkeringen. Zowel in het beheer en onderhoud als bij het versterken van de waterkeringen kunnen we veel duurzaamheidswinst behalen.

Voortgang speerpunt

Deze tijdlijn laat zien dat we op koers liggen met de realisatie van dit speerpunt

Duurzaamheidsweb

In 2022 is een duurzaamheidsweb voor Waterveiligheid opgesteld. Het duurzaamheidsweb helpt met het concretiseren en prioriteren en bij het maken van keuzes. Bij het invullen van het duurzaamheidsweb is per thema een ambitieniveau gekozen: basis, bovengemiddeld of maximaal. Dit houdt in:

  • Basis: het wettelijk verplichte/de standaard (uitsluiten van niet-duurzame producten, diensten en werken). Het basisniveau kan daarmee alsnog een grote inspanning vragen;
  • Bovengemiddeld: aanmoedigen van duurzame producten, diensten en werken om significante duurzaamheidswinst te maken (inclusief koppelkansen);
  • Maximaal: zoveel mogelijk beperken van negatieve effecten of leveren van een positieve bijdrage op het thema. Waar nodig door stimuleren van nieuwe oplossingen en innovatie.

Onderhoudscontracten

In 2023 worden nieuwe onderhoudscontracten afgesloten. In 2022 zijn de voorwaarden voor deze contracten opgesteld. Zo eist het waterschap van de aannemer dat deze de sturing op CO2-uitstootreductie aantoonbaar in diens organisatie heeft verankerd en toepast. Verder moet de aannemer een plan van aanpak leveren dat bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het waterschap.