Toekomstbestendig waterbeheer

Onze planeet staat onder druk door de groeiende wereldbevolking en een toenemend welvaartsniveau. We hebben te maken met klimaatverandering, milieuvervuiling, uitputting van schaarse grondstoffen en de bodem en achteruitgang van de biodiversiteit. Dit alles heeft gevolgen voor de leefbaarheid, de gezondheid van mens, plant en dier en de voedselzekerheid.

Wat houdt toekomstbestendig waterbeheer in?

Nederland is een delta: een laaggelegen land met veel water. Deze ligging maakt Nederland uniek en zorgt voor economische kansen, maar we zijn hierdoor ook erg kwetsbaar. We hebben een complex en kunstmatig watersysteem en het wordt meer en meer duidelijk dat er verbeteringen nodig zijn in de wijze waarop we met dat systeem omgaan. Aanpassing is nodig om voldoende robuust en veerkrachtig de effecten van klimaatverandering op te vangen. Er moet meer ruimte voor water komen. Het watersysteem en de ruimtelijke inrichting moeten we meer in samenhang beschouwen. Kortom: water wordt wat ons betreft weer het 'sturend principe' voor de ruimtelijke inrichting.

Ook als waterbeheerder ondervinden we regelmatig de gevolgen van klimaatverandering. We hebben te maken met grotere weersextremen, een sneller stijgende zeespiegel, hevigere buien en perioden van ernstige droogte en aanhoudende warmte. Door stoffen als stikstof, PFAS en medicijnresten wordt de uitvoering van onze taken moeilijker en duurder. En we zien steeds meer exotische planten en dieren in ons gebied die de inheemse flora en fauna verdringen en het waterbeheer soms bemoeilijken.

De ontwikkelingen die op ons afkomen raken ons waterbeheer in de kern. We zullen er dan ook alles aan moeten doen om verdere klimaatverandering tegen te gaan en ons tijdig aan te passen aan nieuwe omstandigheden. We moeten voorkómen, aanpassen en vergroenen.

Alle speerpunten toekomstbestendig waterbeheer